Preskočiť na hlavný obsah

Ste dlžníkom colného úradu?

TRENČÍN – 16. 01. 2015: Colný úrad Trenčín za rok 2014 v rámci vymáhacieho konania odviedol do štátneho rozpočtu finančné prostriedky vo výške takmer 620 000 eur. Najčastejšie uplatňovaný inštitút vymáhania je upomienka či výzva na zaplatenie dlhu, exekúcie na zrážku zo mzdy a na peňažné prostriedky vedené na účtoch v bankách.

Z takto vymoženej sumy najvyšší podiel predstavuje colný dlh (clo a daň z pridanej hodnoty), a to viac ako 520 000 eur. Nasleduje spotrebná daň z liehu, čo je viac ako 64 000 eur a sankcie za rôzne porušenia predpisov vo výške vyše 28 000 eur.

Colný úrad Trenčín vykonáva správu evidovaných nedoplatkov. V prípade nezaplatenia pohľadávok v zákonom stanovenej lehote splatnosti pristupuje k ich vymáhaniu. V praxi sa často stáva, že dlžník v obave pred exekúciou zostáva nekontaktný, nepreberá písomnosti, ktoré sú mu doručované a myslí si, že sa takto vyhne splneniu svojich povinností, teda zaplateniu dlžnej sumy.

Ako teda postupovať, ak sa firma či fyzická osoba dostane do situácie, že má evidovanú nezaplatenú pokutu, spotrebnú daň či colný dlh? „V každom prípade je potrebné aj v takejto nepríjemnej situácii aktívne spolupracovať s colným úradom,“ doporučuje Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. Nie je možné očakávať, že nedoplatok zanikne uplynutím určitého času, lebo zákon určuje dlhé lehoty, ktoré umožňujú tento nedoplatok vymáhať. Napríklad právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch.

Ak však už dôjde k samotnej exekúcii, dlžník musí počítať so zvýšenými nákladmi, ktoré so sebou prináša. Nejde len o exekučné náklady a hotové výdavky, ktoré sa uplatňujú len pri niektorých druhoch exekúcie, napríklad predajom hnuteľných vecí alebo predajom nehnuteľností, ale aj o rôzne iné poplatky s tým spojené ako poplatky banky za vedenie exekúcie, blokáciu účtu a podobne. V prípade omeškania s platením colného dlhu alebo dane je colný úrad povinný vymerať úrok z omeškania. Jeho výška závisí od výšky dlžnej sumy a dĺžky doby omeškania.

„Zabudnúť“ na svoj dlh sa teda nevypláca. Colný úrad pri vymáhaní nedoplatkov spolupracuje s bankami, Sociálnou poisťovňou, katastrom nehnuteľností a inými inštitúciami, ktoré evidujú majetok a je len otázkou času, kedy zistí o dlžníkovi potrebné údaje a začne exekučné konanie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB]

(16. 01. 2015)

Archív noviniek