Preskočiť na hlavný obsah

Bratislavskí colníci na Dni otvorených dverí

BRATISLAVA – 14.10.2018: Colníci na bratislavskom letisku M. R. Štefánika sa zapojili do Dní otvorených dverí, ktoré sa konali počas dvoch víkendových dní. Cestujúcim prezentovali, aké úlohy v priestoroch najväčšieho slovenského letiska plnia. Upozorňovali ich, že nie všetky suveníry z dovoleniek môžu prekročiť hranice EÚ. Návštevníci mali možnosť vidieť, ako cvičený služobný pes dokáže nájsť zakázané exempláre, drogy či peňažnú hotovosť. Akciou na letisku si zároveň colníci pripomenuli 50. výročie Colnej únie EÚ.

Vďaka vstupu SR do EÚ sa zrušili clá na vnútorných hraniciach únie a zaviedol sa jednotný systém ciel na dovoz z krajín mimo EÚ. Vo vnútri tohto zjednoteného obchodného priestoru sa všetok tovar pohybuje voľne bez ohľadu na to, či bol vyrobený v EÚ, alebo bol dovezený z tretích krajín. Práca colníkov je však aj naďalej dôležitá. Ich úlohou je zabezpečiť plynulý tok tovaru, chrániť životné prostredie či bezpečnosť občanov EÚ. Bojujú proti dovozu falšovaného tovaru, pirátskych kópií, drog, tabaku, zabraňujú praniu „špinavých peňazí“ a pomáhajú predchádzať daňovým únikom.

Úlohou bratislavských colníkov na letisku je kontrolovať cestujúcich a ich batožinu, lietadlá a taktiež pohyb osôb a motorových vozidiel v blízkosti letiska a letiskovej plochy. Pri výkone colných kontrol sa, aj za pomoci služobných psov, zameriavajú na vyhľadávanie zakázaného tovaru, ktorý podlieha obmedzeniam pri dovoze alebo vývoze. Medzi takýto tovar patria napríklad omamné a psychotropné látky, rôzne druhy liekov, anaboliká, steroidy a prekurzory, tabakové výrobky a iné.

Na tejto pobočke pracuje v súčasnosti 22 colníkov, ktorí zabezpečujú nepretržitú ochranu vonkajšej hranice EÚ, pričom im v tejto práci pomáha 7 služobných psov. Pri práci colníci využívajú aj RTG zariadenie, ktoré slúži na zistenie nedovoleného druhu tovaru v batožine cestujúceho. Od svojho zriadenia táto pobočka zaznamenala viac ako 233 porušení colných predpisov cestujúcimi, zväčša pri dovoze tovaru. Najčastejšie colníci na letisku zachytia tabak či tabakové výrobky, pretože niektorí cestujúci nerešpektujú povolené limity pri dovoze tovaru na územie EÚ. Takisto riešia prípady dovozu chránených druhov podliehajúcich Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Výnimkou nie sú ani záchyty väčšieho množstva finančnej hotovosti. Fyzické osoby zabúdajú na to, že prepravu hotovosti v minimálnej výške 10 000 eur a viac treba ohlásiť príslušnému hraničného colného úradu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 10. 2018)

Archív noviniek