Preskočiť na hlavný obsah

Dodatočné daňové priznanie po novom

BRATISLAVA – 26. 2. 2016: Novela daňového poriadku zaviedla niekoľko motivačných zmien. Novinkou je možnosť podať dodatočné daňové (DDP) priznanie do 15 dní po začatí daňovej kontroly, ktorá začala spísaním zápisnice. Zákon umožní daňovým subjektom podať dodatočné daňové priznanie po doručení oznámenia o daňovej kontrole s nižšími následkami, aké by boli po odhalení nedostatkov. Zároveň sa mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku. Čím neskôr bude vyrubený rozdiel dane,  tým vyššia bude sankcia.

 Podľa doterajšej právnej úpravy nebolo možné podať dodatočné daňové priznanie počas daňovej kontroly vykonávanej za príslušné zdaňovacie obdobie, a to odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, resp. doručenia oznámenia o daňovej kontrole.

 Novelizované ustanovenie daňového poriadku umožňuje podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly, a to do 15 dní do:

  • dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
  • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.

 V nadväznosti na túto zmenu boli zmenené aj ustanovenia týkajúce sa ukladania pokút. Daňovému subjektu, ktorý podá DDP pred začatím kontroly alebo do 15 dní po jej začatí, bude uložená sankcia v nižšej sadzbe ako daňovému subjektu, ktorý dodatočné daňové priznanie nepodal vôbec.

 Ak správca dane vyrubí daň alebo rozdiel dane na základe výsledkov daňovej kontroly alebo určenia dane podľa pomôcok, bez toho, že by subjekt podal DDP, uloží pokutu vo výške 10% ročne zo sumy  vyrubenej dane alebo rozdielu dane. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ZÚS ECB) nedosiahne 10%, pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Alebo  za každý deň nasledujúci po dni pôvodnej splatnosti dane až do dňa podania DDP.

 V prípade podaného dodatočného daňového priznania, ktorým si daňové subjekty priznajú vyššiu výšku dane sa výška pokuty bude počítať nižšou sadzbou, a to vo výške:

  • 3% pri podaní dodatočného daňového priznania do začatia daňovej kontroly,
  • 7% pri podaní dodatočného daňového priznania do 15 dní po začatí daňovej kontroly.

 Pokuta sa určí minimálne vo výške 1% z  vyrubenej sumy, pričom nemôže byť vyššia ako vyrubená suma.

 Príklad:

Daňový úrad vyrubí na základe daňovej kontroly za rok 2014 podnikateľovi  rozdiel dane vo výške 50-tisíc eur. Daň bola splatná v roku 2015, daňová kontrola sa uskutoční po 4 rokoch, v roku 2019. Podľa starých pravidiel  by bola pokuta vo výške 5-tisíc eur, vypočítaná paušálne s použitím trojnásobku ZÚS ECB, minimálne desať percent zo sumy rozdielu dane . Počet rokov medzi splatnosťou dane a daňovou kontrolou nehral žiadnu rolu.

Po novom bude pokuta vo výške 20-tisíc eur, teda štvornásobne vyššia. Od uplynutia  lehoty na podanie daňového priznania až do uplynutia lehoty na podanie dodatočného daňového priznania uplynuli štyri roky. Z vyrubeného rozdielu dane bude vypočítaná pokuta vo výške 10 % ročne.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 143 kB; nové okno]

(26. 02. 2016)

Archív noviniek