Preskočiť na hlavný obsah

Čo je dôležité vedieť o páleniciach

ŽILINA – 28. 02. 2014: Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných 169 pestovateľských páleníc ovocia. Okrem oficiálnych páleníc sa lieh vyrába aj nelegálne. Konzumácia takto vyrobeného liehu môže spôsobiť vážene poškodenie zdravia obyvateľstva. V Žilinskom kraji sa lieh oficiálne vyrába v 18 registrovaných pestovateľských páleniciach ovocia a len v okrese Žilina sa ich nachádza päť.

Vyrábať lieh v pálenici je možné len na základe povolenia na výrobu liehu vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Okrem tohto povolenia je ešte potrebné požiadať o registráciu a vydanie osvedčenia pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Lieh, ktorý sa vyrobil v pálenici a vyskladnil pestovateľovi, je určený na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Prevádzkovateľ pálenice je povinný

  • oznámiť každé začatie a ukončenie prevádzkovania pestovateľskej pálenice ovocia a každé začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu najneskôr 15 dní vopred colnému úradu,
  • oznámiť colnému úradu prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov ihneď,
  • viesť evidenciu pestovateľov, ktorým vyrobil lieh.

Na lieh vyrobený v pálenici sa uplatní znížená sadzba dane najviac na množstvo 43 l a. (čistého alkoholu) z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie.

Prevádzkovateľ pálenice vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu, ale platiteľom dane je on sám. Jeho povinnosťou je podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vyrobil lieh. Len za Žilinský kraj bola prevádzkovateľmi páleníc v roku 2013 odvedená spotrebná daň vo výške takmer 1 065 000 eur.

Pátranie po nelegálnych páleniciach sa robí nielen za účelom zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu, ale aj z dôvodu predísť poškodeniu zdravia ľudí. Pri domácky vyrobenom alkohole často vzniká metylalkohol, ktorý spôsobuje vážne zdravotné ťažkosti a dochádza k ťažkému poškodeniu zraku a pečene.

Ak fyzická osoba vyrobí lieh, dopustí sa priestupku podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Colný úrad takýto lieh zabezpečí a uloží pokutu vo výške dane, ktorá pripadá na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 3 319 eur. V prípade, že osoba, ktorá neoprávnene vyrobila lieh vo väčšom množstve, svojím konaním spôsobila štátu škodu najmenej v sume 2 660 eur, bude voči nej zahájené trestné stíhanie, pričom jej hrozí trestná sadzba odňatia slobody až na 2 roky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 216 kB]

(28. 02. 2014)

Archív noviniek