Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Dovoz len elektronicky – už o dva mesiace

TRENČÍN – 21. 02. 2017: Colný úrad Trenčín upozorňuje deklarantov, že colné vyhlásenie pri dovoze v papierovej forme je možné podať už len do 30. apríla tohto roku. Po tomto termíne ho bude možné podať už len elektronicky. V trenčianskom regióne teraz komunikuje s colným úradom viac ako 30 deklarantov.

Obchodníci majú teda dva mesiace na prispôsobenie svojich systémov tak, aby mohli predkladať colnému úradu colné vyhlásenie v dovoze elektronicky. Túto možnosť deklaranti majú od 11. júla 2016, kedy bol spustený nový informačný systém eDovoz, a to pre štandardné postupy. Najskôr začali využívať túto možnosť deklaranti na Pobočke colného úradu v Novom Meste nad Váhom, následne v Trenčíne a Ilave.

V roku 2016 deklaranti podali Colnému úradu Trenčín v dovoze elektronicky celkom 861 colných vyhlásení a 24 920 colných vyhlásení v papierovej forme. V januári 2017 bol tento pomer nasledovný: 224 elektronických colných vyhlásení a 2 089 v papierovej forme, čo je necelých 10 %.

A čo deklaranti, ktorí sú držiteľmi povolení na zjednodušené postupy? Pre túto skupinu deklarantov platia iné termíny. V závislosti od typu zjednodušenia, ktoré môžu používať, v období od 1. februára (zápisom do evidencie deklaranta a následne podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia druh „A“, zápisom do evidencie deklaranta v prípade upustenia od predloženia tovaru s povinnosťou podať dodatočné colné vyhlásenie druh „Z“), resp. 1. marca 2017 (zápisom do evidencie deklaranta a následne podaním zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia druh „C“) začína prechodné obdobie, v ktorom je možné používať oba typy predkladania colného vyhlásenia v dovoze – papierovú i elektronickú formu. Najneskôr od 1. júla, resp. 1. septembra 2017 už však budú musieť aj títo deklaranti viesť colné konanie len elektronicky.

Dovozcovia nájdu základné údaje o tejto oblasti na informačných tabuliach colných a kombinovaných pobočiek Colného úradu Trenčín, ktoré sú v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Púchove, Prievidzi a Ilave. Viac informácii získajú prostredníctvom call centra 048/43 17 222 alebo na Portáli finančnej správy, v sekcii eSlužby, elektronické colné konanie.

Jednou z hlavných podmienok elektronickej komunikácie s colnými úradmi je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka (www.cep.financnasprava.sk), kde sa nachádza registračný formulár. Obchodníci, ktorí využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 206 kB; nové okno]

(21. 02. 2017)

Archív tlačových správ