Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

S podaním DP za MOSS neotáľajte

BRATISLAVA – 29.06.2017: Daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) sa blíži lehota na podanie daňových priznaní (DP) za druhý štvrťrok roka 2017. Povinnosť podať DP je do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, ktorý končí 30. júna. V  lehote do 20. júla sú teda subjekty povinné podať DP aj daň zaplatiť. Nakoľko v máji došlo v niektorých prípadoch k zmenám v elektronickom podpisovaní dokumentov, daňovníci registrovaní do MOSS by túto povinnosť nemali odkladať na poslednú chvíľu. 

Od mája je možné podpisovať dokumenty aj pri používaní operačných systémov Mac OS, resp. Linux. Podpora MS Windows zostala samozrejmosťou. Po novom je tiež možné pri podpisovaní využívať aj viacero webových prehliadačov. Napríklad Firefox, Chrome, Opera, Edge, Safari. 

Z dôvodu tejto zmeny bolo potrebné, aby si subjekty, ktoré používajú KEP - kvalifikovaný elektronický podpis (pôvodne ZEP), zrevidovali svoje softwérové vybavenie a nainštalovali aktuálne verzie potrebných programov. Ide najmä o aplikáciu D.Launcher, ktorá umožní podpisovať dokumenty pri použití iných webových prehliadačov ako Internet Explorer. Finančná správa vytvorila na www.financnasprava.sk niekoľko príručiek, ktoré ľuďom inštaláciu uľahčia a sprístupnila aj nový podpisovač. 

Upozorňujeme daňové subjekty registrované do MOSS, ktorých sa dotkla spomínaná zmena v elektronickom podpisovaní dokumentov, aby si podanie DP nenechávali na poslednú chvíľu. Nechali si dostatok času aj na riešenie prípadných nepredvídaných situácií, aby stihli podať DP bez problémov a v zákonom stanovenej lehote. 

Pripomíname, že daňové subjekty registrované do osobitnej úpravy MOSS uplatňujú niektoré pravidlá pri podávaní DP inak, ako v bežnom režime DPH:

  • ak koniec lehoty na podanie DP a zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, neposúva sa lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň,
  • uplatňuje sa aj odlišné pravidlo pri platení dane, kedy sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(29. 06. 2017)

Archív noviniek