Preskočiť na hlavný obsah

Obce a VÚC dostanú z podielových daní o 131,7 milióna eur viac

BRATISLAVA – 13.01.2022: Starostovia, primátori a župani majú k dispozícii viac prostriedkov z podielových daní. Za minulý rok celkovo získali 3,3 miliardy eur, čo medziročne predstavuje nárast o viac ako 131,7 milióna eur. Dáta k vývoju podielových daní sú dostupné na transparentnom OpenData [nové okno] portáli finančnej správy, ktorá ich aktualizuje na mesačnej báze.

Obce a vyššie územné celky dostanú viac peňazí z podielových daní. Túto skutočnosť spôsobil vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) oproti roku 2020. Obce a mestá si prilepšili o 92,2 milióna eur a VÚC o 39,5 milióna eur. Celkovo dostali 3,3 miliardy eur, čo je medziročne viac o 131,7 milióna eur.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu DPFO do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC, ako aj rozpočtové určenie a termíny, upravuje zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V súlade s ním je príjmom rozpočtov obcí 70 % a VÚC 30 % výnosu DPFO. Rozdeľovanie výnosu DPFO obciam a VÚC upravuje Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. a to podľa zadefinovaných kritérií (napr. počet obyvateľov s trvalým pobytom; počet žiakov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; nadmorská výška obce; veľkosť obce; dĺžka ciest II. a III. triedy vo vlastníctve VÚC; rozloha VÚC atď.).

Vývoj prevodu DPFO územnej samospráve nájde odborná aj laická verejnosť na OpenData portáli spracovaný prehľadne formou grafov po jednotlivých rokoch a mesiacoch. Za pomoci filtrov si môžu návštevníci portálu vyhľadať údaje za jednotlivé obce a mestá, resp. VÚC a vedia si zobraziť konkrétne poukázané sumy od roku 2018. Dva grafy prezentujú kumulatívnu sumu poukázanú obciam a VÚC po mesiacoch a ďalšie dva grafy ponúkajú možnosť získať informácie za konkrétnu obec, resp. VÚC a zobraziť si sumy poukázané v jednotlivých mesiacoch rokov 2018 až 2021. Verejnosť, ako aj starostovia a primátori, tak majú prehľad o tom, s akými zdrojmi z podielových daní jednotlivé samosprávy hospodária a koľko financií môžu využiť na svoje aktivity, reformy, nové investície či opravy. Preto ak sa chce verejnosť pozrieť aké financie boli z podielových daní poukázané danej obci alebo mestu či samosprávnemu kraju, tak tieto údaje nájde naOpenData portáli v časti "Prevod DPFO územnej samospráve" [nové okno].

OpenData portál spustila finančná správa v novembri minulého roka s cieľom stransparentniť údaje finančnej správy a sprístupniť občanom, či laickej a odbornej verejnosti všetky údaje, ktoré má k dispozícii. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií akými sú Finančná správa, Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií a Byť zdravý je výhra. Na projekte pracovala finančná správa od začiatku minulého roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33.915 eura vrátane DPH.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 01. 2022)

Archív noviniek