Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely

MICHALOVCE – 31.08.2021: Humanitárne organizácie a charitatívne združenia sa môžu uchádzať o drevené palety. Poslúžiť im môžu napríklad na vykurovanie. Drevené palety na humanitárne účely v počte 871 kusov bezodplatne ponúka Colný úrad Michalovce.  

Colný úrad Michalovce bezodplatne ponúka 871 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely, t.j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej  životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Tovar bol zaistený pre podozrenie, že ide o falzifikáty neoprávnene označené ochrannou známkou, čím sú porušené práva ochrany duševného vlastníctva. Takýto tovar je možné poskytnúť v súlade s ustanoveniami § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi nasledovným osobám: 

  1. Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
  2. poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,
  3. neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b). 

Uvedený tovar je možné použiť napr. na vykurovanie priestorov. Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu podať žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely v termíne do 30.09.2021 na adresu:

Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01  Michalovce. 

V žiadosti je nutné okrem základných údajov uviesť aj počet kusov paliet, o ktorý máte záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. miesto konečnej spotreby tovaru.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytne Colný úrad Michalovce, t.č. +421-56-6872412, +421-56-6872456,  +421-905-321381, cumi.info@financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 162 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 08. 2021)

Archív noviniek