Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Prílohy k colným vyhláseniam v eDovoze je možné podávať elektronicky

BRATISLAVA – 11.06.2019: Finančná správa upozorňuje dovozcov na dôležitú pozitívnu zmenu v rámci informačného systému eDovoz. Od júna majú možnosť zasielať sprievodné doklady k colným vyhláseniam aj elektronickým spôsobom. Ide o ďalší krok v rozširovaní elektronickej komunikácie s finančnou správou a v zjednodušovaní plnenia si povinností klientov finančnej správy.

Sprievodné doklady (prílohy) k colným vyhláseniam v systéme eDovoz je možné od júna podávať už aj elektronicky. Finančná správa po úspešnom ukončení testovacej prevádzky spustila danú funkcionalitu do produkcie. Subjekty zapojené do pilotnej prevádzky podali od 18. februára do 2. júna tohto roku už 1 910 elektronických príloh. Deklaranti tak môžu svoje povinnosti vybaviť elektronicky. Stále však majú možnosť aj naďalej podávať sprievodné doklady k colným vyhláseniam doterajšou formou – listinným spôsobom. Komunikovať s colným úradom elektronicky môžu začať až vtedy, keď budú na to sami pripravení. Zo strany dodávateľov je nevyhnutné urobiť iba inštaláciu CEP EKR client umožňujúcu podávanie elektronických príloh.

Colný informačný systém pre dovoz spustila finančná správy do prevádzky v júli 2016 s cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu colného konania za pomoci automatizácie colných procesov pri dovoze tovaru z tretích krajín. Systémom eDovoz sa tak rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia (PCV) i dovoz. Od roku 2016 bolo podaných 767 455 dovozných colných vyhlásení

Systém eDovoz bol od zavedenia do prevádzky vylepšený o mnohé funkcionality, ktoré zvýšili komfort colného konania v dovoze, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skrátilo čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu. Spustením prikladania sprievodných dokladov elektronickým spôsobom k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne) sa redukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 06. 2019)

Archív noviniek