Preskočiť na hlavný obsah

Elektronické doručovanie písomností od 01.01.2014 platí aj pre komunikáciu s colnými úradmi

Bratislava – 18.12.2013: Upozornenie pre platiteľov dane z pridanej hodnoty. Povinnosť doručovať podania správcovi dane od 1. januára 2014 elektronickými prostriedkami sa týka aj colných úradov. Dohoda uzatvorená s daňovým úradom sa nevzťahuje na komunikáciu s colným úradom. S každým správcom dane je potrebné uzatvoriť písomnú dohodu o elektronickom doručovaní osobitne.

Finančné riaditeľstvo SR dáva do pozornosti podnikateľom, ktorí sú platcami DPH skutočnosť, že  od 1. januára 2014 majú tieto subjekty v prípade, že sú na colnom úrade registrované alebo evidované na spotrebnú daň, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami aj colnému úradu. Daňový subjekt má na výber 2 možnosti. Buď využije zaručený elektronický podpis, alebo uzavrie s colným úradom písomnú dohodu o elektronickom doručovaní (viď § 13 ods. 5 daňového poriadku). 

Upozorňujeme daňové subjekty, že na základe dohody uzatvorenej s daňovým úradom nie je možné doručovať písomnosti colnému úradu. Je potrebné uzatvoriť dohodu s každým správcom dane zvlášť.

Vzor dohody pre komunikáciu s colným úradom je umiestnený na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk / Sekcia daňová / Elektronická komunikácia / Podmienky využívania Autorizovaných elektronických služieb – A) Získanie prístupu k AES. Vyplnenú dohodu v dvoch exemplároch spolu s registračným formulárom potvrdzujúcim registráciu na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR je potrebné predložiť na miestne príslušnú pobočku colného úradu, ktorá registráciu dokončí. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte miestne príslušnú pobočku Colného úradu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB]

(18. 12. 2013)

Archív noviniek