Preskočiť na hlavný obsah

Zapájame sa do pilotného projektu ETACA

BRATISLAVA – 11.03.2022: Finančná správa sa zapája do pilotného projektu Európskej komisie s názvom ETACA (European Trust and Cooperation Approach), ktorý sa spúšťa v marci tohto roka. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je zjednodušiť a podporiť vzájomnú spoluprácu založenú na väčšej dôvere a transparentnosti medzi daňovníkmi a daňovými správami, ako aj medzi daňovými správami navzájom.

Zámerom projektu ETACA je poskytnúť jasný celoeurópsky rámec pre preventívny dialóg medzi daňovými správami a daňovníkmi s cieľom vykonania spoločného mnohostranného hodnotenia rizika politiky transferového oceňovania prijatej veľkými nadnárodnými spoločnosťami.

Výsledkom projektu bude zvýšenie daňovej istoty a podpory pre nadnárodné spoločnosti pri ich cezhraničných transakciách v rámci vnútorného trhu EÚ, vyhnutie sa odlišným interpretáciám, ktoré môžu viesť k dvojitému zdaneniu a medzinárodným sporom, ako aj zníženie nákladov spoločností na dodržiavanie daňových predpisov v oblasti transferového oceňovania.

ETACA neposkytuje právnu istotu, ktorú je možné získať prostredníctvom iných bilaterálnych alebo multilaterálnych prostriedkov, avšak dáva možnosť nadnárodným spoločnostiam zmapovať riziká transferového oceňovania a získať tak garanciu, že ich transakcie sú daňovými správami, v ktorých tieto spoločnosti operujú, považované za nízkorizikové.

Do projektu ETACA sa môžu zapojiť skupiny nadnárodných spoločností s celkovými konsolidovanými výnosmi skupiny nad 750 miliónov eur, prípadne skupiny nadnárodných podnikov s nižším globálnym obratom, ktoré môžu poskytnúť rovnakú úroveň informácií, aké obsahuje tzv. Country-by-Country report (CbCR) a hlavný materský subjekt (Ultimate Parent Entity) skupiny, ktorý má sídlo v EÚ.

Zapojenie sa do projektu je na dobrovoľnej báze. Nadnárodné spoločnosti, ktoré majú záujem, môžu kontaktovať daňovú správu rezidencie svojho hlavného materského subjektu a podať žiadosť o zapojenie sa do projektu.

Ďalšie informácie o projekte, vrátane Príručky k projektu ETACA, sú publikované v anglickom jazyku na stránke Európskej komisie [nové okno]. Všetky dôležité informácie k projektu budú čoskoro dostupné aj na portáli finančnej správy spolu s kontaktom v prípade záujmu o zapojenie sa do projektu, respektíve získanie ďalších informácií.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 03. 2022)

Archív noviniek