Preskočiť na hlavný obsah

Exekútori vymohli rekordných vyše 321 miliónov eur

BRATISLAVA – 23.01.2024: Daňoví exekútori priniesli za rok 2023 do štátneho rozpočtu vyše 321 miliónov eur, čo je o 15 miliónov eur viac ako za rok 2022. Je to výsledok správne nastavenej stratégie vymáhania, ktorá reflektuje na aktuálne európske trendy manažmentu daňových dlhov, rýchle, efektívne a cielené využitie zákonných možností, kontinuálny vývoj analytických nástrojov a podporných IT aplikácií i vysoké nasadenie daňových exekútorov.

Daňoví exekútori sú neodmysliteľnou súčasťou finančnej správy (FS), ktorí svojou činnosťou výrazne prispievajú k napĺňaniu príjmovej časti verejných financií. Za rok 2023 vymohli do štátneho rozpočtu vyše 321 miliónov eur, čo je o 15 miliónov eur viac ako za rok 2022. Je to výsledok správne nastavenej stratégie vymáhania, ktorá reflektuje na aktuálne európske trendy manažmentu daňových dlhov, rýchle, efektívne a cielené využitie zákonných možností, kontinuálny vývoj analytických nástrojov a podporných IT aplikácií i vysoké nasadenie daňových exekútorov.

Z hľadiska efektivity je najúčinnejším spôsobom daňovej exekúcie prikázanie pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb. Ďalšími sú predaj hnuteľných vecí, nehnuteľností, zrážky zo mzdy, zadržanie vodičského preukazu, prikázanie iných peňažných pohľadávok, odobratie peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju. V roku 2023 daňoví exekútori odobrali na prevádzkach 1 474 daňových dlžníkov hotovosť vo výške 1,15 milióna eur. Dlžníci potom dodatočne uhradili ďalších 1,4 milióna eur.

V prípade, že dlžníci aktívne s FS spolupracujú, exekútori využívajú menej invazívne, tzv. mäkké úkony - osobnú komunikáciu, predvolanie dlžníka na daňový úrad, zriadenie záložného práva na zabezpečenie úhrady daňového nedoplatku. Ak však daňové subjekty vykazujú známky podvodného konania, dochádza napríklad k zabezpečeniu majetku ešte pred vznikom samotného dlhu. Aj vlani daňoví exekútori spolu s kontrolórmi úspešne pokračovali v boji proti rizikovým daňovým subjektom, pričom vďaka rýchlym zabezpečovacím úkonom sa podarilo ochrániť a reálne zaistiť finančné prostriedky v celkovej výške 6,3 milióna eur.

Činnosť daňových exekútorov zahŕňa aj agendu súvisiacu s osobitnými konaniami, ako sú konkurzy, oddlženia fyzických osôb, reštrukturalizácie, dedičské konania a iné. Významnú úlohu zohrávajú daňoví exekútori aj v rámci medzinárodného vymáhania a cezhraničnej spolupráce s inými finančnými správami členských krajín EÚ, keďže možnosti vymáhania nedoplatkov nie sú limitované hranicami Slovenskej republiky. Touto činnosťou prispievajú k naplneniu rozpočtov iných krajín a zvyšujú renomé slovenskej finančnej správy v zahraničí. Taktiež vedia efektívne zakročiť voči dlžníkom, ktorí sa snažia na Slovensku daňovej exekúcii vyhnúť.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 01. 2024)

Archív noviniek