Preskočiť na hlavný obsah

Exekútori opäť v teréne

BRATISLAVA – 30.12.2019: Daňoví exekútori pracujú aj priamo v teréne prostredníctvom neohlásených návštev. Len počas poslednej takejto celoslovenskej akcie zexekvovali takmer 66 000 eur. Finančná správa preto radí, že ak sa občania či podnikatelia dostanú do situácie, v ktorej nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok, mali by okamžite komunikovať s daňovým úradom.  

Finančná správa vykonáva daňové exekúcie aj priamo v teréne prostredníctvom neohlásených návštev. Už niekoľko rokov okrem priebežných exekúcií v teréne organizuje aj pravidelné celoslovenské akcie, na ktorých sa zúčastňujú všetky daňové úrady (s výnimkou Úradu pre vybrané hospodárske subjekty). Počas ostatnej takejto celoslovenskej akcie vykonali exekútori finančnej správy daňovú exekúciu u 106 daňových dlžníkov, z toho u 36  fyzických a 70 právnických osôb. Počas akcie vymohli sumu vo výške 65 292  eur. Ide o sumu odobratú na mieste ihneď v hotovosti (napríklad priamo z pokladníc), ako aj úhrady vykonané dotknutými dlžníkmi bezprostredne v nasledujúcich dňoch. 

Najviac nedoplatkov zexekvoval Daňový úrad Banská Bystrica  -  19 574 eur.  Najvyššiu sumu u jedného dlžníka zexekvoval Daňový úrad Bratislava  - 11 573  eur. V porovnaní s predchádzajúcou akciou  odobrali o 16 948  eur viac. 

Primárne pri takýchto terénnych akciách finančná správa nesleduje okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie má preukázateľný vplyv na platobnú morálku daňových dlžníkov, a to najmä z obavy zo samotnej návštevy daňového exekútora. Zo strany finančnej správy ide teda o  opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chce posilniť uvedomelosť daňových dlžníkov a riadne a včasné plnenie si daňových povinností.   

Daňoví exekútori, ktorí pracujú v teréne a vykonávajú exekúcie priamo v prevádzke daňového dlžníka, sa preukazujú preukazom príslušníka finančnej správy. V súlade s daňovým poriadkom zaisťujú peňažné prostriedky nachádzajúce sa najmä v registračnej pokladnici. Financie odoberú za účelom pokrytia vymáhaného nedoplatku. Daňoví exekútori sú oprávnení navštíviť jednotlivé prevádzky aj opakovane.  

Tento zákonný nástroj finančná správa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania – napr. maloobchodná prevádzka - nasvedčujú tomu, že svoje podlžnosti je schopný bez problémov uhradiť. Vo väčšine prípadov daňoví dlžníci dobrovoľne spolupracujú, nájdu sa však aj výnimky. V takých prípadoch privolajú daňoví exekútori na spoluprácu aj políciu. 

Finančná  správa upozorňuje, že je povinnosťou daňových úradov nedoplatky vymáhať. Preto čím skôr daňový subjekt osloví daňový úrad s cieľom nájsť adekvátne riešenie v prípade, že sa jeho situácia zhoršila, tým väčšia je šanca, že problém sa vyrieši k obojstrannej spokojnosti. Daňový subjekt totiž môže písomne požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane, resp. daňového nedoplatku v splátkach aj pred splatnosťou nedoplatku.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 12. 2019)

Archív noviniek