Preskočiť na hlavný obsah

Zlikvidovali sme falzifikáty, lieh aj tabak

TRENČÍN – 18. 01. 2022: Príslušníci finančnej správy z trenčianskeho colného úradu  v uplynulých  dňoch likvidovali tovar, ktorý z rôznych dôvodov prepadol v prospech štátu, či už išlo o lieh, falzifikáty alebo tabak. V spaľovni skončili napríklad detské rúška s motívmi Minions alebo Pikachu.

Colný úrad Trenčín pravidelne vykonáva likvidáciu tovaru, ktorý sa stal majetkom štátu.

V trenčianskom regióne boli porušované práva duševného vlastníctva najmä pri obuvi, textilnom tovare a hračkách. Znaky falzifikátov vykazovali napríklad aj detské rúška na tvár, hlavolam - kocka, obaly na mobilný telefón. Celkovo skončilo v spaľovni približne 100 kg tovaru vykazujúceho znaky falzifikátov.  Hlavným dôvodom, pre ktorý sa takýto tovar likviduje spálením, je zdravotné riziko, ďalej nízka kvalita výrobkov, častokrát aj ich nefunkčnosť. Takýto tovar nepodlieha žiadnym kontrolám či testovaniu. V neposlednom rade falšované výrobky prinášajú ekonomickú ujmu, naopak falšovateľom prinášajú obrovské zisky, ktorých použitie je spravidla nelegálne.

V čističke odpadových vôd  príslušníci finančnej správy zlikvidovali 4 100 litrov liehu. Išlo o lieh, pri ktorých držiteľ nevedel preukázať spôsob jeho nadobudnutia. Boli to neoznačené spotrebiteľské balenia liehu, destiláty i liehoviny vo väčších bareloch. Rovnako skončili i vzorky, ktoré sú odoberané v daňových konaniach a následne analyzované v colnom laboratóriu.  Finančná správa má zákonnú povinnosť takýto lieh zlikvidovať. Pri tejto likvidácii  bolo zlikvidované niekoľkonásobne vyššie množstvo liehu ako v minulých obdobiach. V čističke odpadových vôd sa tekutina zmiešala s odpadovou vodou a po prechode technologickou linkou bol lieh mikrobiologicky rozložený. Likvidované množstvo nemalo negatívny vplyv  na životné prostredie ani na technológiu používanú v čističke.

No najväčšie množstvo tovaru – viac ako 10 000 kg tabaku ešte na likvidáciu čaká. Vzhľadom na veľké množstvo tabaku a povahu a vlastnosti tovaru, uvažuje colný úrad o takom spôsobe likvidácie, ktorý by bol ekologický a čo najhospodárnejší. Riešením by bolo skompostovanie tabakovej sušiny, čo však v  zimnom období nie je vhodné. Colný úrad preto osloví vhodné subjekty v regióne, ktoré by vedeli spracovať také veľké množstvo tabaku, v jarnom období.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 300 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(18. 01. 2022)

Archív noviniek