Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Zhabané tlakové nádoby obsahujúce freón

BRATISLAVA, 14.08.2020: Za ostatný rok odhalili a vyšetrili príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy spolu šesť trestných činov týkajúcich sa nezákonného dovozu fluórovaných skleníkových plynov poškodzujúcich ozónovú vrstvu. Zaistili ich viac ako tonu. 

Kriminálny úrad finančnej správy za ostatný rok odhalil a vyšetroval spolu šesť trestných činov týkajúcich sa nezákonného dovozu fluórovaných skleníkových plynov (trifluór, tetrafluór a pentafluór etán). Celkovo našli a zaistili 1 061,7 kg takýchto plynov. Tie boli umiestnené v jednorazových tlakových nádobách. Ich dovoz je na územie EÚ zakázaný od roku 2007. Tlakové nádoby nezákonne doviezli osoby z územia Ukrajiny a boli určené nielen pre domáci, ale aj pre zahraničný čierny trh, a to prevažne do autoservisov.   

Voči piatim osobám, ktoré prechovávali jednorazové tlakové nádoby obsahujúce freón, vyšetrovateľ finančnej správy vzniesol obvinenie z trestného činu neoprávnenej výroby a nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu (§ 304a ods. 1 Trestného zákona). Osoby boli vyhostené z územia Slovenskej republiky. V šiestom prípade išlo o neznámeho páchateľa. 

Kriminálny úrad finančnej správy je vecne príslušný na stíhanie trestných činov súvisiacich s dovozom,  vývozom a tranzitom v rámci pátrania po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu.  

Čo hovorí legislatíva?  

Záujem Slovenskej republiky na ochrane ozónovej vrstvy bol implementovaný do právneho poriadku osobitným zákonom o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorý umožňuje nakladať s takýmito plynmi výlučne osobám, ktoré sú oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť, a to iba tým právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré získali certifikát, bez ktorého nie je možné s týmito plynmi manipulovať. 

V zmysle prílohy č. I Nariadenia Rady a parlamentu č. 517/2014 o flórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006, je za fluórovaný skleníkový plyn považovaný Tetrafluoretán 1,1,1,2 s priemyselným označením 134a, Tetrafluóretán ako aj Trifluoretan ako aj Pentafluór etán. V zmysle prílohy č. III Nariadenia Rady a parlamentu č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006, je zakázaný dovoz jednorazových tlakových nádob na fluorované skleníkové plyny.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 08. 2020)

Archív noviniek