Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Gama poplach v predajni

BANSKÁ BYSTRICA – 18.12.2015: Colníci Oddelenia špeciálnych technológií Colného úradu Banská Bystrica v spolupráci s colníkmi Oddelenia špeciálnych technológií Bratislava zaznamenali pri kontrolnej činnosti gama poplach v predajni v meste Žarnovica. 

Zvýšená hodnota radiácie bola v predajni prvý krát nameraná pred 3 mesiacmi. Na základe tejto skutočnosti sa dňa 3.12.2015 colníci OŠT Banská Bystrica rozhodli vykonať kontrolu predajne. Pod zámienkou záujmu o zakúpenie vojenskej čiapky colník, ktorý mal pri sebe osobný dozimeter prešiel po predajni kde zaznamenal gama poplach. Po vyhodnotení skutočnosti colníci OŠT Banská Bystrica a OŠT Bratislava oznámili majiteľovi predajne skutočnosť o spustení gama poplachu. Majiteľ predajne súhlasil s vykonaním meraní a počas kontroly poskytol potrebnú súčinnosť. Následne colníci pomocou špeciálneho prístroja, ktorým je Finančná správa Slovenskej republiky vybavená (IDENTIFINDER č. 1131) určili zdroj žiarenia a vykonali domeranie hodnoty radiácie. 

Bežná nameraná hodnota okolia mimo dosahu žiarenia bola v hodnote 0,05 µSv/h. V predajni boli identifikované 3 ks kompasov, ktoré vykazovali zvýšenú hodnotu radiácie. Išlo o kompas typu A6/3 a typu A8/2 s hodnotami radiácie 0,553 µSv/h a identifikovaný zdroj žiarenia bolo rádium - RA-226 NORM. Pri treťom kompase typu IZOR 54 č. 4776 bola nameraná hodnota 94,65 µSv/h a identifikovaný zdroj žiarenia RA-226 NORM.  Posledný zdroj žiarenia presahoval povolenú hodnotu ustanovenú Nariadením vlády č.345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením čo predstavuje  pre obyvateľstvo 1mSv/rok. O nameraných hodnotách bol colníkmi telefonicky upovedomený pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. 

Majiteľ predajne bol poučený o zaobchádzaní so zdrojom žiarenia a kompasy uložil na bezpečné miesto mimo možného kontaktu s obyvateľstvom až do príchodu pracovníka RÚVZ Banská Bystrica. Dňa 08.12. 2015 vykonal pracovník RÚVZ Banská Bystrica v uvedenej prevádzke  kontrolu, pričom  nameral dávkový príkon gama žiarenia na povrchu 208 µSv/h.

 Po vykonaných meraniach  a dohode s majiteľom prevádzky pracovník RÚVZ prevzal zdroj žiarenia na ďalšiu analýzu do laboratória oddelenia ochrany zdravia pred žiarením RÚVZ B. Bystrica, ktorý je miestne a vecne príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie a úkony týkajúce sa zdrojov žiarenia v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(18. 12. 2015)

Archív tlačových správ