Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Na oznámenie GIIN zostávajú už len 3 dni

BRATISLAVA – 13.1.2016: Piatok 15. januára je posledný termín pre nahlásenie prideleného identifikátora, tzv. GIIN finančnej správe (FS). Úlohu si zatiaľ splnila len štvrtina zákonom definovaných finančných inštitúcií. Povinnosť nahlásiť pridelený GIIN cez Portál FS súvisí s automatickou výmenou informácií (AVI). Jednoznačný identifikátor GIIN sú finančné inštitúcie povinné oznámiť finančnej správe  do 15 dní od jeho pridelenia, alebo od účinnosti zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Tie inštitúcie, ktorým bol GIIN pridelený do konca roka 2015 ho teda musia nahlásiť už do piatku. Z viac ako 80 inštitúcií, ktorých sa povinnosť týka, si ju tri dni pred vypršaním termínu splnilo len 20. 

Identifikátor GIIN prideľuje finančným inštitúciám daňová správa USA a finančné inštitúcie ho následne  oznamujú slovenskej finančnej správe. Formulár pre oznámenie GIIN je dostupný na PFS. 

Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní upravuje povinnosti tých slovenských finančných inštitúcií, bánk, poisťovní, burzy cenných papierov a ďalších, ktoré spravujú účet alebo iný finančný produkt osobám, rezidentom USA. Finančné inštitúcie musia na základe dohody FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) preverovať, či v kalendárnom roku vedú účet, ktorý podlieha oznamovaniu. Ich povinnosťou je získať identifikačné údaje o držiteľovi účtu alebo o osobe ovládajúcej účet (meno, adresa, DIČ, dátum narodenia, obchodné meno, sídlo) a informácie o účte alebo inom finančnom produkte (číslo účtu, zostatok na účte, sumu úrokov alebo výnosov z účtu) a oznámiť to FS.

  • Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia požiada daňovú správu USA prostredníctvom portálu IRS  o pridelenie identifikačného čísla GIIN podľa dohody FATCA.
  • Do 15 dní od pridelenia GIIN sa zaregistruje cez formulár na portáli FS. Najneskôr však do 31.5. v roku, v ktorom ide reportovať zákonom definované údaje.
  • Inštitúcia, ktorá je takto registrovaná na portáli so svojím DIČ, má pridelené GIIN, bude môcť podať cez portál FS zákonom definované informácie o držiteľoch účtov alebo o účtoch samotných.
  • Všetky informácie týkajúce sa jej podania bude finančná inštitúcia dostávať do svojej schránky správ na portáli FS. V prípade, že bude potrebné podanie opraviť (či už na základe zistení FS alebo na základe zistení daňovej správy USA), finančná inštitúcia dostane upozornenie do schránky správ. Opravu uvedených chýb musí vykonať do stanoveného termínu. V opačnom prípade môže byť považovaná za finančnú inštitúciu nespĺňajúcu pravidlá FATCA.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(13. 01. 2016)

Archív tlačových správ