Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

GIIN oznámte cez portál FS

BRATISLAVA – 05.01.2016: Automatická výmena informácií (AVI) prináša zákonom definovaným finančným inštitúciám nové povinnosti. Do 15 dní od pridelenia jednoznačného identifikátora tzv. GIIN, budú mať finančné inštitúcie povinnosť oznámiť pridelené GIIN finančnej správe (FS). GIIN prideľuje finančným inštitúciám definovaným v zákone  daňová správa USA - The Internal Revenue Service (IRS). Finančná správa umožní týmto inštitúciám oznámiť ich jednoznačný identifikátor GIIN prostredníctvom portálu FS (PFS). Formulár pre oznámenie GIIN je dostupný na od 1.1.2016.

Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní upravuje povinnosti slovenských finančných inštitúcií, bánk, poisťovní, burzy cenných papierov a ďalších, ktoré spravujú účet alebo iný finančný produkt osobám, rezidentom USA. Finančné inštitúcie musia na základe dohody FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) preverovať, či v kalendárnom roku vedú účet, ktorý podlieha oznamovaniu. Ich povinnosťou je získať identifikačné údaje o držiteľovi účtu alebo o osobe ovládajúcej účet (meno, adresa, DIČ, dátum narodenia, obchodné meno, sídlo) a informácie o účte alebo inom finančnom produkte (číslo účtu, zostatok na účte, sumu úrokov alebo výnosov z účtu) a oznámiť to FS.

Postup :

  • Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia požiada daňovú správu USA prostredníctvom portálu IRS  o pridelenie identifikačného čísla GIIN podľa dohody FATCA.
  • Do 15 dní od pridelenia GIIN sa zaregistruje cez formulár na portáli FS. Najneskôr však do 31.5. v roku, v ktorom ide reportovať zákonom definované údaje. Inštitúcie, ktoré majú GIIN pridelené už teraz ho musia oznámiť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zákona, t.j. do 15.1. 2016.
  • Inštitúcia, ktorá je takto registrovaná na portáli so svojím DIČ, má pridelené GIIN, bude môcť podať cez portál FS zákonom definované informácie o držiteľoch účtov alebo o účtoch samotných.
  • Všetky informácie týkajúce sa jej podania bude finančná inštitúcia dostávať do svojej schránky správ na portáli FS. V prípade, že bude potrebné podanie opraviť (či už na základe zistení FS alebo na základe zistení daňovej správy USA), finančná inštitúcia dostane upozornenie do schránky správ. Opravu uvedených chýb musí vykonať do stanoveného termínu. V opačnom prípade môže byť považovaná za finančnú inštitúcia nesĺňajúcu pravidlá FATCA. 

Výmena informácií bude prebiehať elektronicky vo formáte xml raz ročne za predchádzajúci rok. 

V prípade, ak finančné inštitúcie nebudú plniť požiadavky vyplývajúce z FATCA, budú ich obchody v USA postihnuté 30% zrážkovou daňou. Obdobná 30% daň im bude zrážaná aj z platieb prichádzajúcich od finančných inštitúcií, ktoré akceptujú FATCA a spolupracujú s daňovou správou USA.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(07. 01. 2016)

Archív tlačových správ