Preskočiť na hlavný obsah

Informácia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k oslobodeniu od cla a DPH pri tovare dovážaného v prospech obetí katastrof

Slovenská republika dňa 25. marca 2020 požiadala Európsku komisiu o vydanie rozhodnutia využiť oslobodenie od cla podľa článku 74 až článku 80 nariadenia Rady (ES č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa článku 51 až článku 57smernice Rady 2009/132/ES z  19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru. 

Vzhľadom na skutočnosť, že k tejto iniciatíve sa postupne pridali všetky členské štáty Únie, pripravila Európska komisia návrh Rozhodnutia komisie na aplikovanie oslobodenia od cla a oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri tovare dovážaného v prospech osôb, postihnutých pandémiou spôsobenou SARS-CoV-2 za nasledovných podmienok:

  • od cla a od dane z pridanej hodnoty bude možné oslobodiť iba tovar dovážaný z tretích krajín dovážaný štátnymi organizáciami alebo inými schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami ak tento tovar bude určený na 
  1. bezplatné pridelenie osobám postihnutým pandémiou spôsobenou SARS-CoV-2 (napríklad rúška / respirátory poskytnuté zdarma občanom), alebo
  2. bezplatne sprístupnené osobám ktoré sa podieľajú na boji proti nákaze COVID-19 a sú priamo vystavené riziku nákazy (napríklad ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojenie ich potrieb po dobu záchranných prác). 

Toto Rozhodnutie komisie (oslobodenie od cla a od dane z pridanej hodnoty) by sa malo uplatňovať na všetky dovozy takéhoto tovaru, zrealizované v čase od 30. januára 2020 do 31. júla 2020 (t.j. aj dovozy zrealizované pred vydaním tohto Rozhodnutia). Nebude sa však vzťahovať na tovar obstaraný z iného členského štátu alebo na tovar nakúpený a dodaný v Slovenskej republike. 

O vydaní „Rozhodnutia komisie o oslobodení od cla a od dane z pridanej hodnoty tovarov potrebných na boj proti účinkom ohniska nákazy COVID-19 počas roku 2020“ bude Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informovať ďalej na svojej webovej stránke.

 

(27. 03. 2020)

Archív noviniek