Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Informácia k výpočtu výšky zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie roku 2012

Ustanovenie § 32a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vymedzuje výpočet zamestnaneckej prémie, ktorá sa uplatňuje zamestnancom až na konci zdaňovacieho obdobia, v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní.
Vypočíta sa podľa dvoch vzorcov ustanovených v uvedenom odseku 3 § 32a zákona o dani z príjmov, v závislosti od výšky úhrnu posudzovaného príjmu zamestnanca, percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov (19 %) z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani príjmov (3 644,74€) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

1. vzorec výpočtu

Pri výpočte výšky zamestnaneckej prémie podľa prvého vzorca u zamestnancov, ktorí v roku 2012 dosiahli posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (1 963,20 €) a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (3 926,40 €), zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy.
Na účely výpočtu zamestnaneckej prémie sa použije základ dane, ktorý by dosiahol zamestnanec za 12 mesiacov pri mesačnej mzde vo výške minimálnej mzdy, pričom pri výpočte základu dane sa ako povinné poistné odpočíta percento, ktoré by bol zamestnanec povinný z tohto príjmu zaplatiť (13,4%).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka [§11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov]
(19,2 x 189,83 = 3 644,74)
     3 644,74 €
Základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov zo sumy 12-násobku minimálnej
mzdy zníženej o poistné a príspevky (3 926,40 – 525,84 =3 400,56)
   - 3 400,56 €
Minimálna mzda mesačná = 327,20
Minimálna mzda ročná = 327,20 x 12 mesiacov = 3 926,40
Mesačné poistné (13,40 % ) = 43,82 x 12 (mesiacov) = 525,84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Rozdiel
prepočet rozdielu platnou sadzbou dane: 19 % z rozdielu = 46,3942 (244,18 x 19 % )
      244,18 €
Vypočítaná suma ročnej zamestnaneckej prémie, nezaokrúhlená
(suma určená na výpočet pomernej časti zamestnaneckej prémie)
Vypočítaná suma ročnej zamestnaneckej prémie, zaokrúhlená
(priznaná za 12 kalendárnych mesiacov) na eurocenty nahor
     46,3942 €

       46,40 €

2. vzorec výpočtu

U zamestnanca, ktorý v roku 2012 dosiahne úhrn posudzovaných príjmov vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (3 926,40 €) a viac bude výška zamestnaneckej prémie vypočítaná podľa druhého vzorca, ustanoveného v § 32a ods. 3 zákona o dani z príjmov, percentuálnou sadzbou dane (19 %) z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (3 644,74€) a základom dane (skutočným) vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.

Príklad:
Zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za 12 kalendárnych mesiacov (hlavný pracovný pomer) roku 2012 v úhrnnej sume napr. 3 962,40 €. Zamestnanec teda dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (3 926,40 eura) a viac.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka [§11 ods. 2 písm. a)      3 644,74 €
Základ dane vypočítaný ako rozdiel úhrnu posudzovaných príjmov a skutočného poistného
a príspevkov (3 962,40 – 530,64 = 3 431,76)
   - 3 431,76 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Rozdiel
prepočet rozdielu platnou sadzbou dane: 19 % z rozdielu = 40,4662 (212,98 x 19 %)
      212,98 €
Vypočítaná suma ročnej zamestnaneckej prémie, nezaokrúhlená
(suma určená na výpočet pomernej časti zamestnaneckej prémie)
Vypočítaná suma ročnej zamestnaneckej prémie, zaokrúhlená
(priznaná za 12 kalendárnych mesiacov) na eurocenty nahor
     40,4662 €

       40,47 €

Zamestnancovi sa po ukončení zdaňovacieho obdobia roku 2012 prizná za 12 kalendárnych mesiacov zamestnanecká prémia v plnej výške v sume 40,47 eura.
Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaňovacom období menej ako 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené všetky ustanovené podmienky, vzniká nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal tieto príjmy. Napr. pri výpočte zamestnaneckej prémie v roku 2012 vyšla ročná suma 40,4662eura. Ak zamestnanec poberal tieto príjmy desať mesiacov, pomerná suma zamestnaneckej prémie sa vypočíta ako podiel 40,4662:12=3,3721x10=33,721 po zaokrúhlení 33,73 eura. Pri výpočte sa vychádza z ročnej vypočítanej nezaokrúhlenej sumy zamestnaneckej prémie, vypočítaná pomerná časť zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 

(11. 02. 2013)

Archív tlačových správ