Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Inšpekcia prešetrila medializované informácie o riaditeľovi KÚFS

BRATISLAVA, 28.09.2018: Inšpekcia finančnej správy prešetrila medializované informácie o potenciálnom konflikte záujmov riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, ktoré zverejnil Denník N 19.09.2018. Z prešetrovania vyplýva, že riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy neporušil zákon.

Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly prešetrila medializované informácie týkajúce sa potenciálneho konfliktu záujmov v súvislosti s podnikaním partnerky a rodinných príslušníkov riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa. Z výsledkov prešetrenia vyplýva, že riaditeľ KÚFS Ľudovít Makó zákon neporušil.

1.) Podľa Zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú orgánmi štátnej správy v oblasti dozoru hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR, daňové a colné úrady, nie KÚFS.

2.) Akcia, pri ktorej zasahoval aj KÚFS (voči kvízomatom po celom Slovensku), bola zameraná na odhaľovanie nelegálneho hazardu na Slovensku a bola zameraná na prevádzky, ktoré v rámci platnej legislatívy nie sú herňou.

3.) Čo sa týka podnikateľských aktivít rodinných príslušníkov, neexistuje žiadna právna norma, ktorá by finančnej správe ukladala povinnosť zisťovania podnikateľských aktivít a iných informácií o rodinných príslušníkoch. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly overila, že zákon č.200/1998 o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v tomto prípade nebol porušený.

Ide konkrétne o tieto paragrafy:

  • § 14 ods. 1 písm. h), ktorý hovorí o tom, že: „ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 44 ods. 6 c, ktorý hovorí o podmienkach prijatia a prijímacom konaní“,
  • § 44 ods. 6: „Colník nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, sprostredkúvať obchodný styk so štátom, s obcou alebo s vyšším územným celkom, požadovať alebo prijímať dary alebo výhody, alebo navádzať iného, aby poskytol dar alebo určitú výhodu, zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby a byť členom správnych alebo kontrolných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.“

Zákon sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 217 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(28. 09. 2018)

Archív noviniek