Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Inventarizácia liehu

BRATISLAVA – 02. 07. 2015: Necelé dva týždne ostávajú reštauráciám či obchodníkom na zaslanie reportu pre colný úrad. V ňom uvedú, koľko fliaš so „starými kolkami“ majú na bare, či na predajni. Fľašky so starými kolkami pritom môžu obchodníci aj naďalej kupovať či predávať.

V súvislosti s povinnosťou vykonať inventarizáciu zásob liehu k 30. júnu 2015 informuje finančná správa podnikateľov, že vykonať inventarizáciu zásob liehu (spotrebiteľských balení liehu označených starou kontrolnou známkou) majú výlučne držitelia povolenia na predaj, ktorí majú v držbe spotrebiteľské balenia liehu označené starou kontrolnou známkou. Držiteľ povolenia na predaj je povinný vykonať inventarizáciu zásob liehu k 30. júnu 2015 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zistený stav zásob spotrebiteľských balení liehu označených starými kontrolnými známkami je držiteľ povolenia na predaj povinný oznámiť miestne príslušnému colnému úradu do 15. júla 2015, a to v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia liehu, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení liehu.

Držiteľ povolenia na predaj môže spotrebiteľské balenia liehu označené starými kontrolnými známkami, ktoré boli predmetom inventarizácie zásob liehu, aj naďalej skladovať a predávať, a to až do 30. septembra 2016. Zároveň môže držiteľ povolenia na predaj v zmysle platnej legislatívy spotrebiteľské balenia liehu označené starými kontrolnými známkami aj po vykonaní inventarizácie zásob liehu naďalej nakupovať (od držiteľa oprávnenia na distribúciu), skladovať a predávať, a to až do 30. septembra 2016.

Nová povinnosť vyplýva z § 73 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) vo vzťahu k inventarizácii zásob liehu, ktorú sú na základe ustanovenia § 73 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. povinní vykonať držitelia povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu (ďalej len „držiteľ povolenia na predaj“), ktorí majú v držbe spotrebiteľské balenia liehu označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. decembra 2014. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti hrozí sankcia 30 – 3 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(02. 07. 2015)

Archív tlačových správ