Preskočiť na hlavný obsah

Prepadnutý jantár sme odovzdali Puncovému úradu

MICHALOVCE – 2.12.2021: V prospech štátu prepadlo viac než 8 kilogramov jantáru. Colný úrad Michalovce ho už odovzdal (1.12.2021) Puncovému úradu SR. Ide o jantár zaistený v minulosti na východnej hranici.  

V skladoch colných úradov sa nachádza rôzny zadržaný tovar pochádzajúci z colných a daňových priestupkov, deliktov a trestných činov alebo ktorý bol použitý pri páchaní takejto činnosti. Alkohol, tabak a tabakové výrobky, jantár, dopravné prostriedky, cigaretové papieriky, cigaretové výrobné linky a ich časti, podomácky zhotovené destilačné zariadenia, tovar porušujúci práva duševného vlastníctva (napr. drevené palety, textil, obuv, hračky, lieky, ...) a pod. O osude týchto vecí sa zvyčajne rozhodne v konaniach vedených colným úradom, prípadne v súdnych konaniach. Niektoré sú vrátené ich pôvodným majiteľom. Iné sa v zmysle platnej legislatívy na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo rozhodnutia colného úradu o uložení trestu zhabania alebo prepadnutia veci stanú majetkom štátu. 

Colný úrad Michalovce odovzdal dňa 1.12.2021 Puncovému úrad SR viac než 8 kg jantáru. Ide o jantár, ktorý bol v minulosti zadržaný na východnej hranici. Pašeráci sa ho snažili preniesť v konštrukčných dutinách osobných áut. Colný úrad v týchto prípadoch svojimi rozhodnutiami uložil sankciu prepadnutia jantáru v prospech štátu a ten sa tak stal jeho majetkom.

Je všeobecne známe, že jantár je organický prírodný materiál, skamenelá živica pravekých borovíc, ktorý vznikol stuhnutím organickej hmoty do rôznorodých tvarov. Je mimoriadne obľúbený v šperkárstve, liečiteľstve a alternatívnej medicíne, najmä v ázijských krajinách, vyrábajú sa z neho aj amulety. 

Dovoz jantáru na územie EÚ nie je zakázaný, avšak jantár pôvodom z Ukrajiny je aj predmetom nelegálnej ťažby a následne nezákonného dovozu na územie EÚ s obchádzaním dovozných platieb. Pri oficiálnom dovoze jantár podlieha dovozným platbám, a to clu so sadzbou 0% a DPH so sadzbou 20%. Tie sa vypočítavajú z hodnoty dovážaného tovaru. Samozrejme musí spĺňať všetky podmienky na prepustenie do colného režimu voľný obeh.

V prípade zaisteného pašovaného jantáru sa jeho hodnota stanovuje znaleckým posudkom. Pri stanovení hodnoty sa zohľadňuje veľkosť kameňov, čistota, chemicko-fyzikálne vlastnosti a vychádza sa z vývoja cien triedeného jantáru na svetových trhoch v danom čase. Napríklad v prípade 288,1 kg jantáru odhaleného pri kontrole osobného auta v Košiciach bola jeho hodnota znaleckým posudkom stanovená na 678 624,02 eura. 

V skladoch Colného úradu Michalovce a Colného úradu Košice sa však nachádza aj ďalší jantár, zadržaný príslušníkmi finančnej správy na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici aj pri kontrolách vykonávaných vo vnútrozemí kontrolnými mobilnými skupinami alebo na základe činnosti príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy. Ide o ďalších 2 954 kg jantáru. Ako sa s ním naloží, bude záležať od právoplatných súdnych rozhodnutí, resp. rozhodnutí colných úradov. Z nich vyplynie ďalší postup colných úradov vo vzťahu k zadržanému jantáru v jednotlivých prípadoch.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.    

(02. 12. 2021)

Archív noviniek