Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Jednoduchšie odklady

BRATISLAVA – 09. 12. 2016: Novela daňového poriadku prináša okrem iného aj zjednodušené podmienky na povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach. Právna úprava nadobudne účinnosť od 1. januára.

Na žiadosť podnikateľa môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie dane v splátkach. Za odložené platenie dane alebo za platenie dane v splátkach zaplatí daňový subjekt nižšie úroky ako sú úroky z omeškania v prípade oneskoreného zaplatenia dane.

Podľa doterajšej právnej úpravy bolo možné povoliť odklad platenia alebo zaplatenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach až po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy mala byť daň alebo nedoplatok zaplatený. Ak daňový subjekt žiadal o povolenie odkladu alebo splátok na rôznych daňových nedoplatkoch (napr. na dva nedoplatky na DPH za rôzne zdaňovacie obdobia alebo na nedoplatok na dani z príjmov za určité zdaňovacie obdobie a nedoplatok na DPH za určité zdaňovacie obdobie), správca dane mohol povoliť odklad alebo splátky len vo veci jedného daňového nedoplatku za určité zdaňovacie obdobie.

Podľa novej právnej úpravy bude možné povoliť splátky alebo odklad platenia dane za viaceré zdaňovacie obdobia alebo na viaceré daňové nedoplatky bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od posledného rozhodnutia o povolení odkladu alebo splátok. Správca dane vydáva na každú daň alebo daňový nedoplatok samostatné rozhodnutie.

Podľa novely sa bude postupovať pri rozhodnutiach o povolení odkladu alebo splátok, ktoré budú vydané od 1.1.2017 bez ohľadu na skutočnosť, kedy bola podaná žiadosť o povolenie odkladu alebo splátok. Znamená to, že aj keď žiadosť bola podaná ešte do 31.12.2016, ale rozhoduje sa o nej po 1.1.2017, postup bude podľa novej právnej úpravy.

Z dôvodu možnosti širšieho využitia inštitútu odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach sa novelou stanovuje, že výška dane alebo daňového nedoplatku do 3 000 eur nemusí byť zabezpečená záložným právom alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(09. 12. 2016)

Archív noviniek