Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

V ktorých prípadoch nie je potrebné mať ERP

BRATISLAVA – 06. 03. 2014: Predaj tovaru alebo služby – dva príklady, kedy je podnikateľ podľa zákona povinný vydať zákazníkovi bloček z registračnej pokladne. Zákon presne stanovuje, ktorý podnikateľ musí mať registračnú pokladňu. Pri činnostiach, ktoré v zákone nie sú, podnikatelia pokladňu používať nemusia.

Povinnosť evidovať prijaté tržby v pokladni majú všetky subjekty, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. príloha č. 1. Ak podnikateľ vykonáva činnosť, ktorá v tejto prílohe nie je – nemusí za prijatú hotovosť vystaviť pokladničný blok (ktorý sa dá prihlásiť do Národnej bločkovej lotérie), môže použiť napríklad príjmový pokladničný doklad. Elektronickú registračnú pokladňu však môže mať dobrovoľne.

Občania na finančnú správu prostredníctvom adresy pokladnica@financnasprava.sk poukazujú na situácie, keď nedostali pokladničný doklad. V niektorých prípadoch je to v súlade so zákonom. Medzi najčastejšie príklady podnikateľskej činnosti, kedy podnikateľ nemusí mať podľa zákona pokladňu, patrí:

Ubytovacie služby - tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú evidencii v pokladnici. Ak sú reštauračné služby alebo aj iné doplnkové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici (napr. parkovanie, čistenie šatstva) poskytované v rámci ubytovacích služieb, t. j. tieto tvoria súčasť ceny za ubytovanie, prijaté tržby za takto poskytnuté doplnkové služby nemusia byť evidované v pokladnici.
Ak ale doplnkové služby sú poskytované samostatne, t. j. bez ubytovania, v tomto prípade na prijatie tržby v hotovosti už musí byť použitá pokladnica.

Lekárske a zubárske služby - pri ich poskytovaní nie je potrebné používať pokladnicu. Ak by lekár pacientom predával na základe oprávnenia na podnikanie doplnkový tovar, napr. vitamínové tabletky, zubné kefky a pod., išlo by už o predaj tovaru a pokladnicu je v takomto prípade povinný používať.

Notárske služby - činnosť notára sa v prílohe zákona nenachádza, preto používať pokladnicu ani v tomto prípade nie je potrebné.

Predaj vstupeniek - predaj vstupeniek napr. na rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia (zápasy) nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici.

Prepravné služby - prepravné služby, t.j. služby súvisiace s prepravou osôb (taxislužba a pod.) nie sú medzi službami uvedenými v prílohe, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie tejto služby podnikateľ nie je povinný evidovať v pokladnici.

Vyšetrenia špeciálnymi prístrojmi zamerané na zdravie - v tomto prípade ide o poskytnutie ostatnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je uvedená v prílohe, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici.

Služby technickej kontroly (STK) - ide o službu, ktorá tiež nie je uvedená v prílohe, preto prijaté tržby za poskytnutie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici.

Predaj remeselníckych výrobkov - za podmienky, že predaj remeselníckych výrobkov je predmetom autorského práva v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve, pri predaji uvedených výrobkov nevzniká povinnosť používať pokladnicu. Tvorba autorských diel chránených autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie a autor sa nepovažuje za podnikateľa. Ak ale predaj remeselníckych výrobkov sa realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a vzniká povinnosť používať pokladnicu.

Prenájom nehnuteľností - služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností nepatria medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici.

Prevádzkovanie výherných hracích automatov - prevádzkovanie výherných hracích automatov nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici, nakoľko ide o službu, ktorá nie je v prílohe.

Predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov - predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov, napr. parkovacie automaty, automaty na predaj časopisov, občerstvenia a pod. nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici.

Predaj tovaru alebo poskytovanie služby držiteľom preukazu ZŤP - povinnosť evidovať tržbu v pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru a ani na poskytovanie služieb občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (aj keď by išlo o službu uvedenej v prílohe).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 156 kB]

(06. 03. 2014)

Archív noviniek