Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colníci budú kontrolovať vydávanie bločkov aj na futbale

MICHALOVCE – 12. 08. 2015:  Colníci budú aj naďalej vykonávať intenzívne kontroly zamerané na používanie elektronických registračných pokladníc v územnom obvode okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov a Snina, a to aj na rôznych športových podujatiach.  

Colný úrad Michalovce, v rámci aktuálnej letnej sezóny, ako aj začínajúcich oblastných futbalových súťaží a iných športových podujatí, sprevádzaných bufetmi s občerstvením, či stánkami s rozličným tovarom upozorňuje na dodržiavanie povinnosti podnikateľov používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) na každom predajnom mieste. Uvedená povinnosť vyplýva zo Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1998 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len !zákon o ERP“). Podnikateľ je povinný umiestniť v zmysle zákona o ERP elektronickú registračnú pokladnicu tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení boli pre zákazníka čitateľné. Podnikateľ je tiež povinný vystaviť doklad z ERP bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti. 

Na základe pretrvávajúcich a opakujúcich sa porušení zákona o ERP budú kontroly zo strany Colného úradu Michalovce vykonávané intenzívne aj počas nasledujúcich týždňov, a to aj na športových a kultúrnych podujatiach sprevádzaných občerstvením a iným predajom. 

Len počas uplynulého víkendu na podujatí ROCK POD KAMEŇOM v Snine mobilné kontrolné skupiny colníkov zistili 8 prípadov porušenia ustanovení zákona o elektronických registračných pokladniciach, pri ktorých udelili pokuty na mieste celkove vo výške 2 290 eur. V takmer 62% prípadov kontrol boli zistené porušenia zákona o ERP. 

V období mesiacov január až júl 2015 colníci Colného úradu Michalovce zistili 314 prípadov porušení zákona o ERP. V 257 prípadoch udelili pokuty na mieste, celkom vo výške 47 760 eur a 57 prípadov je riešených v daňovom konaní. 

Aj kontroly v najbližšom období budú preto zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o ERP, najmä na nezaevidovanie tržby v pokladnici, nevydanie pokladničného dokladu a vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňa náležitosti zákona o ERP ako aj predaja alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, kde majú predajcovia povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a na spotrebiteľskom balení nápojov či cigariet musia byť platné kontrolné známky. 

Občania majú možnosť naďalej oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(12. 08. 2015)

Archív tlačových správ