Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Už rok nonstop kontroly na letisku

BRATISLAVA - 30.6.2017: Zaistené chránené druhy rastlín a živočíchov, nadlimitné dovozy tabaku a tabakových výrobkov či privysoká finančná hotovosť u cestujúcich – to sú záchyty bratislavských colníkov na letisku M. R. Štefánika za uplynulých 365 dní. V sobotu 1.7.2017 uplynie presne rok od vzniku novej pobočky Colného úradu Letisko Bratislava – Cestovný styk, sídliacej priamo v objekte letiska.  

Colníci na Letisku M. R. Štefánika kontroly vykonávali vždy, no až minulý rok sme zaviedli pobočku priamo v priestoroch letiska. Úlohou colníkov je kontrolovať cestujúcich, batožinu, lietadlá a taktiež motorové vozidlá pohybujúce sa v blízkosti letiska a letiskovej plochy  a prispievať tak k bezpečnosti na letisku. 

Pri výkone colných kontrol sa colníci zameriavajú aj za pomoci služobných psov na vyhľadávanie tovaru, ktorý patrí medzi zakázaný alebo podlieha obmedzeniam. Medzi takýto tovar patria omamné a psychotropné látky, rôzne druhy liekov, anaboliká, steroidy a prekurzory. 

Počas ročného pôsobenia PCÚ Bratislava Letisko – Cestovný styk bolo zistených 92 porušení colných predpisov cestujúcimi zväčša pri dovoze tovaru. 

V 4 prípadoch  bolo  zistené podozrenie  zo spáchania  z trestného činu. Vo všetkých týchto prípadoch sa jednalo o dovoz tabaku a tabakových výrobkov vo väčšom rozsahu, ako povoľuje EU.

13 prípadoch boli v batožinách cestujúcich nájdené a následne zaistené neživé exempláre živočíchov podliehajúcich dohovoru CITES. Každoročne upozorňujeme cestujúcich na zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov, s ktorými nemožno obchodovať ani ich privážať ako suveníry. Patria sem napríklad koraly, výrobky z hadej či krokodílej kože, viaceré druhy hadov naložené v liehu a podobne. 

Málokto však vie, že v rámci EU platí tzv.“ohlasovacia povinnosť“. Ide o povinnosť ohlásiť akúkoľvek sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorá je vyššia ako 10 000 eur. Uplatňuje sa v medzinárodných tranzitných priestoroch letísk nachádzajúcich sa na územiach členských štátov EÚ. Osoba, ktorá cestuje zo štátu mimo EÚ do iného štátu mimo EÚ, pričom v rámci tranzitu prechádza letiskom nachádzajúcim sa na území Únie, preto podlieha počas tohto tranzitu uvedenej ohlasovacej povinnosti. Počas ročného pôsobenia bolo prijatých 30 ohlásení dovozu a vývozu finančných prostriedkov, no v 7 prípadoch bolo colníkmi zistené, že cestujúci nepriznali a neoznámili colníkom na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, dovoz alebo vývoz finančných prostriedkov z/do EÚ. K týmto zisteným colným priestupkom finančná správa ani v jednom prípade nepristúpila k zaisteniu  neoznámených finančných hotovostí cestujúcich, ale im bola uložená bloková pokuta.   

 

            

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB; nové okno]

(30. 06. 2017)

Archív noviniek