Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Kontroly pokladníc v lete aj na športových a kultúrnych podujatiach

MICHALOVCE – 29. 06. 2016: Colníci počas letnej sezóny budú vykonávať intenzívne kontroly zamerané na používanie elektronických registračných pokladníc v územnom obvode okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov a Snina aj na športových a kultúrnych podujatiach.        

Colný úrad Michalovce, v rámci nadchádzajúcej letnej sezóny a rôznych pripravovaných športových a kultúrnych podujatí miest a obcí organizovaných pre širokú verejnosť, ktoré sú sprevádzané bufetmi s občerstvením, či stánkami s rozličným tovarom upozorňuje na dodržiavanie povinnosti podnikateľov používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) na každom predajnom mieste. Uvedená povinnosť vyplýva zo Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1998 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“). Podnikateľ je povinný umiestniť v zmysle zákona o ERP elektronickú registračnú pokladnicu tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení boli pre zákazníka čitateľné. Podnikateľ je tiež povinný vystaviť doklad z ERP bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti.

Colníci v okresoch Michalovce, Snina, Sobrance a Trebišov v roku 2015 vykonali 971 kontrol elektronických registračných pokladníc. Pri 522 z nich (53,76 %) zaznamenali porušenie niektorej z povinností vyplývajúcich predajcom zo zákona. V roku 2016 vykonali colníci 469 takýchto kontrol, pričom porušenia zákona zistili v 213 prípadoch (45,42 %).

V prípade porušenia zákonnej povinnosti colníci uložia predajcovi sankcie od pokuty na mieste až po označenie predajcu s návrhom na zrušenie živnostenského oprávnenia pri opakovaných porušeniach. Sankcie sú podľa zákona vo výške od 50 € do 40 000 €, až po návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Na základe pretrvávajúcich a opakujúcich sa porušení zákona o ERP budú kontroly zo strany Colného úradu Michalovce vykonávané intenzívne aj počas nasledujúcich týždňov, a to aj na športových a kultúrnych podujatiach. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o ERP, najmä na nezaevidovanie tržby v pokladnici, nevydanie pokladničného dokladu a vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňa náležitosti zákona o ERP.

 Občania majú možnosť aj naďalej oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk

Kontroly sa tiež zamerajú na predaj alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, kde majú predajcovia povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a na spotrebiteľskom balení nápojov či cigariet musia byť platné kontrolné známky.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 206 kB; nové okno]

(29. 06. 2016)

Archív tlačových správ