Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad sa pri kontrolách zameral aj na zábavné podniky

PREŠOV – 06.04.2023: Prešovský colný úrad v uplynulých mesiacoch kontroloval zábavné podniky vo svojich okolitých mestách, ktoré vykonal v súčinnosti s orgánmi PZ SR. Zameral sa najmä na dodržiavanie ustanovení zákonov o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o používaní registračnej pokladnice. Pri kontrolách v zábavných podnikoch príslušníkom finančnej správy asistovali aj služobné psy.

Príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov v prvom štvrťroku 2023 v rámci kontrol preverili aj prevádzky zábavných podnikov v mestách Prešov, Poprad, Humenné, Vranov nad Topľou a Bardejov. Diskotéky prešovskí colníci skontrolovali v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR a pri kontrolách im asistovali služobné psy na vyhľadávanie tabakových výrobkov a drog. Úlohou kontrol bolo zistiť a zamedziť predaj nelegálneho alkoholu a tabakových výrobkov. Preverili aj dodržiavanie ustanovení zákona o registračnej pokladnici, a to či prevádzkovatelia diskoték evidujú prijaté tržby od zákazníkov za ponúkané tovary a služby.

Kontroly odhalili porušenie zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, a to nepredloženie nadobúdacích dokladov k spotrebiteľskému baleniu liehu a nevedenie evidencie SBL podnikateľom. V jednom prípade v súvislosti s porušením zákona o tabakových výrobkoch colný úrad zabezpečil tabak do vodných fajok, kde takéto spotrebiteľské balenia tabaku boli označené pretrhnutými kontrolnými známkami. Ďalšie porušenia sa týkali zákona o registračnej pokladnici, kde najčastejším porušením zákona bolo nezaevidovanie prijatej tržby podnikateľom.

Colný úrad Prešov vo svojom územnom obvode celkovo skontroloval 5 zábavných podnikov. Nakoľko cieľom týchto kontrol je okrem zistenia porušenia daňových predpisov aj ochrana zdravia spotrebiteľov, v prípade zábavných podnikov najmä mladých ľudí, bude colný úrad v týchto kontrolách pokračovať v súčinnosti s políciou aj v budúcnosti.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 451 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(06. 04. 2023)

Archív noviniek