Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Kontroly registračných pokladníc aj na športových podujatiach

MICHALOVCE – 01. 08. 2014: Colníci počas letnej sezóny sa budú vykonávať intenzívne kontroly zamerané na používanie elektronických registračných pokladníc v územnom obvode okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov a Snina aj na športových podujatiach.

Colný úrad Michalovce v rámci prebiehajúcej letnej sezóny  a pripravovaným podujatiami obcí a miest pre širokú verejnosť sprevádzanými bufetmi s občerstvením, či stánkami s rozličným tovarom upozorňuje na povinnosť podnikateľov používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) na každom predajnom mieste. Uvedená povinnosť vyplýva zo Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“). Podnikateľ je povinný umiestniť v zmysle zákona o ERP elektronickú registračnú pokladnicutak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Podnikateľ je tiež povinný vystaviť doklad z ERP bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti.

Na základe pretrvávajúcich a opakujúcich sa porušení zákona o ERP búdu kontroly zo strany Colného úradu Michalovce vykonávané intenzívne aj počas nasledujúcich týždňov, a to aj na športových podujatiach sprevádzaných občerstvením a iným predajom. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o ERP, najmä na nezaevidovanie tržby v pokladnici, nevydanie pokladničného dokladu a vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňa náležitosti zákona o ERP.

Občania majú možnosť naďalej oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk.

Kontroly sa tiež zamerajú na predaj alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, kde majú predajcovia povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a na spotrebiteľskom balení nápojov či cigariet musia byť platné kolkové známky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(01. 08. 2014)

Archív noviniek