Preskočiť na hlavný obsah

Kontroly ako prevencia

PREŠOV – 03.12.2021: Colný úrad Prešov za necelý druhý polrok roku 2021 pri svojej kontrolnej činnosti zistil viacero porušení zákona, za čo uložil pokuty. Zameral sa napríklad na kontrolu e-kasy, podarilo sa mu zaistiť aj niekoľko tisíc kusov falzifikátov v desiatkach tisíc eur.

Colný úrad Prešov sa v rámci kontrolnej činnosti v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru zameral v druhom polroku tohto roka na niekoľko oblastí: kontrolu dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kontrolu legality nadobudnutia tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, kontrolu zákonných ustanovení o označovaní tovaru a kontrolu tovaru podliehajúcemu ochrane práv duševného vlastníctva. Zistil pritom viacero porušení zákona, za čo uložil pokuty.

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Colný úrad Prešov skontroloval 102 prevádzok. Z výsledkov kontrol zistil porušenie zákona u 36 kontrolovaných prevádzok, čo predstavuje 35 % z celkového počtu a uložil pokuty v celkovej výške 10 650 eur.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo pokladnici e-kasa klient,
  • nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,
  • pokladničný doklad nespĺňal zákonné náležitosti,
  • neoznačenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade,
  • na evidenciu tržby bola použitá registračná pokladnica, ktorá nespĺňa zákonné podmienky.

V súvislosti s výkonom colného dohľadu a daňového dozoru príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov zaistili 2 412 kusov rôznych druhov falzifikátov (odevy, obuv, hračky, školské potreby) v celkovej hodnote takmer 40 000 eur a zabezpečili tovar, pri ktorom únik na spotrebnej dani predstavoval výšku                   570 eur. V rámci výkonu daňového dozoru zabezpečil destilačné zariadenie na výrobu liehu, kde osoba u ktorej sa zariadenie nachádzalo, nevedela preukázať pôvod a spôsob jeho nadobudnutia. Ďalej pri kontrolách tovaru podliehajúceho spotrebným daniam colný úrad vykonal 62 kontrol, z toho 47 kontrol bolo zameraných na kontrolu označovania spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov kontrolnou známkou. V šiestich kontrolovaných prípadoch colný úrad zistil porušenie zákona, za čo uložil pokuty vo výške 150 eur. V jednom prípade je porušenie zákona riešené v správnom konaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk .

(03. 12. 2021)

Archív noviniek