Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Kontrolné známky na cigaretách

TRENČÍN – 23. 09. 2015: Len do 30. septembra 2015 je možné uvádzať do daňového voľného obehu cigarety so starými kontrolnými známkami, teda takými, ktoré boli vydané podľa predpisov platných do 30. septembra 2014. Ich následný predaj je možné vykonávať najneskôr do 30. novembra 2015.  

Od 1. októbra 2014 sa zmenil systém tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok. Dohľad nad nakladaním s kontrolnými známkami vykonáva finančná správa. Ich tlač zabezpečuje štátna tlačiareň Mincovňa Kremnica. 

Podnikatelia, ktorí predávajú alebo skladujú spotrebiteľské balenia cigariet so starými kontrolnými známkami a nepredajú ich do 30. novembra, sú povinní v termíne do 15. decembra 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať o ich zničenie.  

„V prípade, že sa po zákonom stanovenom termíne budú predávať cigarety so starými kontrolnými známkami, takéto cigarety budú považované za neoznačené a predávajúci riskuje uloženie pokuty,“ upozorňuje Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. Minimálna výška pokuty za uvedené porušenie zákona je určená na 331,93 eura, alebo 50% dane pripadajúcej na množstvo neoznačených spotrebiteľských balení tabakových výrobkov.  

V zmysle v súčasnosti platnej legislatívy upravujúcej túto oblasť sú kontrolnými známkami označované aj cigary a cigarky. V súčasnom prechodnom období je ich ešte možné predávať aj neoznačené. Termíny pre tieto komodity sú určené takto: spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou je možné predávať do 31. decembra 2015, následne do 15. januára 2016 je potrebné o nepredanom množstve informovať colný úrad a požiadať o ich zničenie. Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou je možné predávať až do 31. decembra 2016 a informáciu o nepredanom množstve a žiadosť o ich zničenie podnikateľ predkladá colnému úradu do 15. januára 2017.  

Inak je to pri tabaku. V súčasnosti je možný predaj spotrebiteľského balenia tabaku len s kontrolnou známkou. Prechodné obdobie, kedy bolo možné predávať neoznačené spotrebiteľské balenie tabaku už uplynulo dňom 31.marca 2015. 

Aktuálne je v trenčianskom regióne 7 výrobcov a predajcov tabakových výrobkov, ktorí sú povinní označovať ich kontrolnými známkami. Následný predaj konečnému spotrebiteľovi je možný len s kontrolnou známkou. Uvedené lehoty sa týkajú všetkých, ktorí sú povinní alebo budú povinní po uplynutí prechodných

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 301 kB; nové okno]

(23. 09. 2015)

Archív noviniek