Preskočiť na hlavný obsah

Alkohol a cigarety z letnej dovolenky

Košice – 27.06.2024: Colný úrad Košice eviduje v posledných dvoch mesiacoch výrazný nárast množstva nezákonne dovezených komodít. Na košickom letisku zaistili príslušníci finančnej správy Colného úradu Košice spolu takmer 29 tisíc kusov tabakových výrobkov a alkoholických nápojov dovezených z tretích krajín bez slovenskej kontrolnej známky. Dôvodom ich zaistenia je neprihlásenie tovaru k colnej kontrole a prekročenie množstevných limitov na tovar dovážaný cestujúcim z tretej krajiny v osobnej batožine podľa európskych a slovenských predpisov.

Príslušníci finančnej správy z Pobočky colného úradu Košice Letisko zaznamenali za mesiace máj a jún, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, štvornásobný nárast množstva nezákonne dovezených komodít, pričom najčastejšie ide o tabakové výrobky a alkoholické nápoje. Pobočka colného úradu Letisko zistila za posledné dva mesiace 58 porušení colných predpisov, z čoho boli tri z nich kvalifikované ako trestné činy. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku ide o trojnásobný nárast počtu prípadov porušenia colných predpisov.

Ak si cestujúci po prílete z tretej krajiny na colné územie Únie vyberie zelený pruh „nič na preclenie“, takýmto prechodom „podáva colné vyhlásenie“, pri ktorom deklaruje, že má pri sebe tovar podliehajúci colnému dohľadu, avšak s nárokom na oslobodenie od dovozného cla. Následnou kontrolou obsahu príručnej batožiny príslušníkmi finančnej správy sa často zistí, že sa v nej nachádzajú spotrebiteľské balenia liehu alebo tabakových výrobkov, ktoré prekračujú povolené množstvá. Cestujúci sa v dôsledku svojho protiprávneho konania takto dopúšťajú, či už vedome alebo nevedome, colného priestupku nezákonného dovozu tovaru. V týchto prípadoch ozbrojení príslušníci finančnej správy z košického letiska tovar prevyšujúci množstevný limit zaistia, neprepustia do voľného obehu a uložia pokutu v blokovom konaní.

Cestujúci leteckou dopravou má povolený a od dovozných platieb oslobodený dovoz jedného litra alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu alebo dva litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu menej ako 22% objemu, resp. úmerná kombinácia týchto alkoholických nápojov, 4 litre tichého vína a 16 litrov piva.

Pri tabakových výrobkoch dovezených leteckou dopravou je na jednu osobu oslobodených od dovozných platieb 200 kusov cigariet, 100 kusov cigariek, 50 kusov cigár alebo 250 gramov tabaku na fajčenie. Každé z týchto množstiev predstavuje 100 % celkového povoleného množstva a oslobodenie od dovozných platieb je možné uplatniť na akúkoľvek kombináciu týchto množstiev neprevyšujúcu celkové povolené množstvo.

Taktiež nemožno zabudnúť na vekovú hranicu, pri ktorej sa vyššie uvedené oslobodenie od dane neuplatní pri osobe mladšej ako 17 rokov.

Colný úrad Košice odporúča cestujúcim z tretích krajín po prílete na košické letisko dodržiavať colné predpisy a zákonmi stanovené limity pre dovoz tovaru z tretích krajín, aby záver ich dovolenky nebol zbytočne poznačený nepríjemnosťami.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 06. 2024)

Archív noviniek