Preskočiť na hlavný obsah

Colníci zachytili cestujúceho s veľkým množstvom peňazí

BRATISLAVA – 14.08.2018: Bratislavskí colníci na pobočke Letisko – Cestovný styk zachytili v uplynulých dňoch väčšie množstvo finančných prostriedkov. Na územie Európskej únie sa 47 tisíc eur v hotovosti snažil previezť cestujúci zo Spojených arabských emirátov.

Colníci z pobočky CÚ Bratislava Letisko – Cestovný styk zachytili v minulých dňoch cestujúceho zo Spojených arabských emirátov. Na územie EÚ vstupoval leteckou prepravou letom z Dubaja. Pri vstupe na colné územie únie si však nesplnil zákonnú povinnosť a neprihlásil prevážanú finančnú hotovosť vo výške 46 730 eur.

Hotovosť mal v batožine a po prílete podal colné vyhlásenie prechodom cez zelený pruh, v ktorom deklaroval, že „nemá nič na preclenie“. Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 eur a viac (aj v prípade ekvivalentu v inej mene), je povinná podľa Colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive [.pdf; 481 kB; nové okno]. Keďže tento cestujúci tak neurobil, za skutok mu colníci uložili blokovú pokutu vo výške 330 eur.

Cestujúcich upozorňujeme, že v prípade porušenia colných predpisov im môže byť udelená sankcia za colný priestupok:

  • pokarhanie v prípade, že neuposlúchnu výzvu colníka alebo mu inak bráni pri výkone jeho činnosti,
  • pokuta,
  • prepadnutie tovaru alebo veci.

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 eur. V prípade, ak osoba dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi je možné udeliť pokutu až do výšky 33 193,91 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 eur. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 eur. Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 08. 2018)

Archív noviniek