Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Lieh skončil v čističke odpadových vôd

TRENČÍN – 27.11.2019: Viac ako 1200 l liehu včera zlikvidovali príslušníci finančnej správy. Tento lieh skončil v čističke odpadových vôd v Trenčíne. Bol to lieh, pri ktorom jeho vlastníci nevedeli preukázať jeho pôvod alebo spôsob nadobudnutia a pochádzal z výkonu daňového dozoru v celom Trenčianskom samosprávnom kraji.

V prípade, ak vlastník liehu, resp. osoba, ktorá má lieh v držbe, nevie preukázať pôvod tohto liehu alebo spôsob jeho nadobudnutia, finančná správa takýto lieh musí v zmysle zákona zabezpečiť. Následne má dotknutá osoba v zákonom stanovenej lehote možnosť dodatočne preukázať, odkiaľ (z akého zdroja) predmetný lieh pochádza - či už ide o kúpu alebo vypálenie v pestovateľskej pálenici ovocia. Ak však nevyvráti pochybnosti, ktoré viedli k zabezpečeniu liehu, stane sa tento lieh majetkom štátu. Následne má finančná správa zákonnú povinnosť takýto lieh zlikvidovať.

Príslušníci finančnej správy z tohto dôvodu likvidovali liehovú kvapalinu v celkovom objeme 1200 l. Z toho 363 litrov pochádzalo zo vzoriek, ktoré boli odobraté pri jednotlivých konaniach alebo pri výkone kontrolnej činnosti. Vzorky s objemom 0,5 l sa odoberajú do špeciálnych fliaš a sú podrobené analýze v colnom laboratóriu. V prípade potreby môžu byť použité ako dôkazný prostriedok, napríklad v súdnych konaniach. Vzorky najskôr zliali do väčších barelov a potom pripojili k ostatnému likvidovanému liehu. Zvyšný lieh pochádzal z kontrol, pri ktorých vlastníci nevedeli preukázať jeho pôvod.

Vzhľadom na povahu likvidovaného tovaru bol najvhodnejší spôsob likvidácie v čističke odpadových vôd. Tu sa tekutina zmiešala s odpadovou vodou a po prechode technologickou linkou bol lieh mikrobiologicky rozložený. Likvidované množstvo nemalo negatívny vplyv na životné prostredie ani na technológiu používanú v čističke. To, že v čističke práve prebiehala likvidácia liehu, však mohol „zacítiť“ každý, nakoľko typická vôňa liehu výrazne prerazila obvyklý pach odpadových vôd.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 11. 2019)

Archív noviniek