Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad zlikvidoval zaistený alkohol

Michalovce – 27.05.2022: Colný úrad Michalovce zlikvidoval 327 litrov alkoholu. Likvidáciou tak prispel aj k ochrane trhu, spotrebiteľa a životného prostredia.

Colný úrad Michalovce vykonal úradnú likvidáciu liehu. Povinnosť zničiť prepadnutý alkohol vyplýva colnému úradu zo zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Likvidácia bola zrealizovaná na čističke odpadových vôd pod dohľadom správcu dane, a to zmiešaním s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu. V prípade alkoholu neprichádza do úvahy žiadny iný spôsob zničenia. Zlikvidovaných bolo celkom 327 litrov alkoholu.

Išlo o rôzne alkoholické nápoje, originálne spotrebiteľské balenia i podomácky vyrobený naplnený do plastových fliaš či demižónov. Vo vnútrozemí bol lieh zabezpečený v rámci výkonu mobilného colného dohľadu a daňového dozoru a miestnych zisťovaní. Dôvodom bolo porušenie daňových predpisov tým spôsobom, že spotrebiteľské balenia neboli označené platnou kontrolnou známkou alebo osoba nevedela preukázať jeho pôvod a spôsob nadobudnutia. Na hraničných priechodoch zas pre porušenie colných predpisov, keď sa cestujúci dopustili colných priestupkov nezákonným dovozom alkoholických nápojov.

Finančná správa apeluje na cestujúcu verejnosť, aby tovar dovážaný v ich batožine spĺňal stanovené legislatívne podmienky aj povolené množstevné limity a neohrozil zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Upozorňujeme, že povolený a od dovozných platieb oslobodený je dovoz 1 liter tvrdého alkoholu (nad 22%), 2 litre šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22%, resp. úmerná kombinácia týchto alkoholických nápojov, 4 litre tichého vína a 16 litrov piva. Alkoholické nápoje si nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 05. 2022)

Archív noviniek