Preskočiť na hlavný obsah

Likvidácia tovaru

PREŠOV – 09.07.2021: Colný úrad Prešov v mesiacoch máj a jún zlikvidoval tovar, ktorý prepadol v prospech štátu. Tovar putoval do spaľovne. Časť z neho bola zlikvidovaná v čističke odpadových vôd.

Počas uplynulých mesiacov máj a jún príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov likvidovali obuv, odevy, hračky, hodinky, kabelky, detské ruksaky, parfumy a elektroniku – MP3 prehrávače. Celkovo zlikvidovali 1 377 kusov. Tento tovar príslušníci finančnej správy zaistili a v súvislosti s podozrením porušovania práv duševného vlastníctva sa obrátili na majiteľov ochranných známok, ktorí súhlasili s jeho zničením. Zaistený tovar bol zlikvidovaný spálením v spaľovni odpadov. Elektroniku colný úrad odovzdal firme na likvidáciu elektrotechnického odpadu.

Ďalší likvidovaný tovar Colný úrad Prešov zabezpečil v rámci výkonu daňového dozoru počas viacerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách vykonávaných príslušníkmi finančnej správy. Dôvodom zabezpečenia vo väčšine prípadov bola skutočnosť, že dotknutá osoba nevedela v súlade so zákonom preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tovaru. Ďalším porušením zákona, ktorý viedol k zadržaniu tovaru, bol predaj spotrebiteľského balenia liehu a cigariet, ktoré boli označené neplatnou kontrolnou známkou alebo neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom. Fyzická likvidácia tovaru bola uskutočnená pod dohľadom colného úradu, kde bolo zlikvidovaných spálením 1 621,54 kg tabaku, 774 kusov cigár, 8 692 kusov spotrebiteľských balení cigariet, 5 kusov bezdymových tabakových výrobkov a 333 kusov obalov na tabak. V čističke odpadových vôd skončilo 10 000 litrov liehu a 1 107,82 litrov liehovín.

Colný úrad Prešov pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza či už z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu alebo z presadzovania práv duševného vlastníctva zohľadňuje všetky zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú a zároveň má na zreteli prísne hygienické, bezpečnostné a ostatné ochranné opatrenia viažuce sa na tovar, ktorý sa má umiestniť na vnútorný trh. Napriek tomu, že ide o administratívne náročné konania, colný úrad individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. Spôsob likvidácie je vykonávaný s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(09. 07. 2021)

Archív noviniek