Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad zlikvidoval prepadnutý tovar

Michalovce – 18.08.2022: Colný úrad Michalovce zlikvidoval prepadnutý tovar. Zlikvidovaný bol tovar živočíšneho pôvodu, nákladné a osobné dopravné prostriedky aj tabakové výrobky a surovina. 

Osobné motorové vozidlo, dodávkové vozidlo a náves boli zlikvidované ekologickým spracovaním starých vozidiel. Vozidlá, resp. ich časti ako podlaha či steny, boli upravené a boli v nich špeciálne vybudované úkryty. Upravené vozidlá boli použité pri spáchaní trestného činu nezákonného dovozu tabakových výrobkov. 

Povinnosť zničiť prepadnuté tabakové výrobky a tabakovú surovinu vyplýva colnému úradu zo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Likvidácia tabakových výrobkov a tabakovej suroviny bola zrealizovaná 16. augusta 2022 termickým žiarením v spaľovni odpadov pod dohľadom správcu dane. Zlikvidovaných bolo celkom 782 707 kusov cigariet a 4 680,339 kg tabakovej suroviny. Hodnota zlikvidovaných tabakových výrobkov a tabakovej suroviny predstavovala sumu 281 123,70 eur. Tabakové výrobky, najmä klasické a elektronické cigarety, tabak do vodnej fajky, aj ten obyčajný, boli príslušníkmi finančnej správy z Colného úradu Michalovce zaistené na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, ale aj v colnom pohraničnom pásme a vo vnútrozemí SR pri kontrolách mobilnými hliadkami. Dôvodom bolo porušenie daňových predpisov tým spôsobom, že spotrebiteľské balenia neboli označené platnou kontrolnou známkou alebo osoba nevedela preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia. Na hraničných priechodoch boli tabakové výrobky zaistené pre porušenie colných predpisov, keď sa cestujúci dopustili colných priestupkov ich nezákonným dovozom. Zlikvidovaná bola aj nespracovaná tabaková surovina v množstve 4 657 kg, zaistená príslušníkmi Kriminálneho úradu finančnej správy, a to z dôvodu nelegálnej výroby tabaku a tabakových výrobkov. 

Zrealizované boli tiež dve likvidácie tovaru živočíšneho pôvodu. Výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú stanovené pravidlá, sú po vstupe na územie EÚ v zmysle platnej legislatívy zaistené a musia byť odovzdané na úradnú likvidáciu prostredníctvom kafilérie, pričom náklady musia uhradiť cestujúci. Tie sú im vyrubené na mieste vstupu do SR pri zaistení tohto tovaru.

Za prvý polrok len na hraničnom priechode Vyšné Nemecké príslušníci finančnej správy zaznamenali 71 prípadov dovozu mäsových a mliečnych výrobkov a zaistili 1 093,848 kg tovaru živočíšneho pôvodu, z toho bolo 944,60 kg mäsa a mäsových výrobkov a 149,248 kg mliečnych výrobkov, za ktoré boli cestujúcim vyrubené náklady na likvidáciu v celkovej výške 1 545,39 eur.

V tomto roku už colný úrad úradne zlikvidoval tovar živočíšneho pôvodu zaistený na slovensko-ukrajinských hraničných priechodoch v celkovom množstve 1 465,378 kg.

Finančná správa apeluje na verejnosť, aby tovar dovážaný v ich batožine spĺňal stanovené legislatívne podmienky aj povolené množstevné limity a neohrozil zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Upozorňujeme, že povolený a od dovozných platieb oslobodený je dovoz 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár, 50 gramov tabaku a 2 spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, resp. úmerná kombinácia týchto tabakových výrobkov. Tabakové výrobky nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov.

Neobchodný dovoz tovaru rastlinného charakteru na územie EÚ z tretích krajín je v zmysle platnej legislatívy zakázaný. Rovnako aj dovoz prípravkov na ochranu rastlín pre osobnú spotrebu. Prísny zákaz platí i pre dovoz mäsa, mlieka a výrobkov z nich, okrem sušeného dojčenského mlieka či špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov v množstve 2 kg.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.  

(18. 08. 2022)

Archív noviniek