Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Likvidácia uskladneného tovaru

TRENČÍN – 01. 08. 2017: Trenčianski colníci likvidujú tovar, ktorý prepadol v prospech štátu, a to 2 700 litrov liehovín, 600 kusov alebo párov drobného tovaru vykazujúceho znaky falzifikátov, 60 kg tabaku a 400 spotrebiteľských balení cigariet 

Colný úrad Trenčín v rámci výkonu daňového dozoru zabezpečil likvidovaný lieh z dôvodu, že jeho vlastník nevedel preukázať pôvod a spôsob jeho nadobudnutia. V nasledovnom konaní došlo k prepadnutiu tovaru v prospech štátu. Fyzická likvidácia tohto tovaru prebehla 01.08.2017 pod dohľadom správcu dane na prečerpávacej stanici odpadových vôd vyliatím liehu do prítokového žľabu, kde sa zmiešal s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čističky odpadových vôd a po prechode technologickou linkou je alkohol mikrobiologicky rozložený. Spôsob likvidácie bol určený tak, aby bolo zabránené ďalšiemu možnému použitiu alkoholu  s ohľadom na ochranu životného prostredia.   

Ďalší likvidovaný tovar bude spálený. Ide o tabak a  cigarety a tovar, ktorý podlieha ochrane práv duševného vlastníctva, najmä tenisky a iný textilný tovar, no nachádzajú sa medzi ním aj napodobeniny parfumov a toaletných vôd či v súčasnosti populárnych hračiek mimoňov. Colníci zabezpečili tento tovar pri kontrolných akciách na vnútornom trhu. Vo všetkých prípadoch vlastníci tovaru i zástupcovia vlastníkov ochranných značiek súhlasili s jeho zničením.  

Pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza či už z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu alebo z presadzovania práv duševného vlastníctva, Colný úrad Trenčín zohľadňuje zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú a zároveň má na zreteli prísne hygienické, bezpečnostné a ostatné ochranné opatrenia viažuce sa na tovar, ktorý sa má umiestniť na vnútorný trh. Napríklad pri alkoholických nápojoch či tabaku je colný úrad povinný prepadnutý tovar zničiť. Pri zahraničnom tovare a napodobeninách je nutné skúmať, či nebude ohrozené zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, naviac zo zahraničného tovaru je nutné zaplatiť colný dlh. Napriek tomu, že ide o administratívne náročné konania, colný úrad individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. V minulosti napríklad colný úrad realizoval predaj chlapčenských tričiek a tielok alebo bezodplatné darovanie drevených paliet na humanitárne účely.       

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

(01. 08. 2017)

Archív noviniek