Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Nelegálny tabak a cigarety našli priamo pod pultom

NITRA – 13.10.2017: Nitrianski colníci pri kontrole daňového subjektu našli v jeho predajných a skladových priestorov v Nitre takmer 9 kíl tabaku a približne 3 000 kusov cigariet neoznačených kontrolnou známkou. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený vo výške 938,15 eur. 

Nitrianski colníci počas výkonu daňového dozoru v predajných a skladových priestoroch daňového subjektu v Nitre našli tabak a cigarety, ktoré neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Priamo pod predajným pultom a v sklade sa spolu s riadne označenými spotrebiteľskými baleniami cigariet nachádzali aj cigarety a tabak bez kontrolnej známky, ako aj cigarety a tabak označený maďarskými a moldavskými kontrolnými známkami. 

Podľa zistení colníkov bol tovar kúpený v Česku a v Maďarsku za účelom predaja. Nakoľko tento tovar nebol označený v súlade so zákonom a nadobúdacie doklady k tovaru podnikateľ nepredložil, vzniklo podozrenie, že z neho nebola odvedená spotrebná daň. Z uvedeného dôvodu bol tovar (8 711 g tabaku, 128 spotrebiteľských balení cigariet a 360 kusov nebalených cigariet s obrazovým označením L&M RED LABEL, Marlboro, Golden Gate, Dubao RED CLASSIC a West) zabezpečený a uskladnený v sklade colného úradu. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený vo výške 938,15 eur. 

V takýchto prípadoch sa správneho deliktu dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade so zákonom a nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tovaru bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými. Za uvedený delikt môže colný úrad uložiť pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade so zákonom, najmenej však 331,93 eur. Zabezpečený nelegálny tovar prepadne v prospech štátu a bude zničený pod dohľadom colníkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 282 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 10. 2017)

Archív noviniek