Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Nelegálny predaj liehu

NITRA – 11. 04. 2014: V uplynulých dňoch odhalili nitrianski colníci vo svojom pracovnom obvode štyri prípady porušenia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, pri ktorých fyzické osoby predávali lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia iným osobám. V takýchto prípadoch hrozí porušovateľom zákona pokuta vo výške najmenej 332 eur. 

Na lieh (ovocný destilát) vyrobený v tzv. pestovateľských páleniciach sa uplatňuje sadzba dane znížená oproti základnej sadzbe o 50 %. S touto sadzbou môže byť vyrobených najviac 43 litrov 100% alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. To sa počíta od 1. júla bežného kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. 

Tento lieh je určený výhradne na spotrebu pestovateľa (fyzickej osoby) a členov jeho domácnosti a nesmie sa predávať ani inak uvádzať na trh. Zároveň platí, že nemusí byť označený kontrolnou známkou. Za nelegálny predaj alebo iné uvedenie na trh tohto liehu colný úrad uloží sankciu. Počíta sa vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur. Priestupku sa však v tomto prípade zároveň dopúšťa aj kupujúci (napríklad prevádzkovateľ reštauračného zariadenia) v prípade, ak nemá doklad o nadobudnutí tohto ovocného destilátu, za čo môže dostať pokutu vo výške najmenej 1 660 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 109 kB]

(11. 04. 2014)

Archív tlačových správ