Preskočiť na hlavný obsah

Nezákonný dovoz nebezpečných pesticídov sa nevypláca

MICHALOVCE – 05.02.2024: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce odhalili na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom pokus o nezákonný dovoz nebezpečných chemických prípravkov na ochranu rastlín. V troch papierových vreciach sa nachádzalo 44,6 kg zakázaného herbicídu simazín. 

Príslušníci finančnej správy z Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké odhalili ďalší pokus o nezákonný dovoz chemických prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa na územie SR pokúsil prepraviť vodič kamiónu. Pred začiatkom colnej kontroly nákladného motorového vozidla ukrajinskej imatrikulácie, ktorý vstupoval na územie SR cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, príslušníci finančnej správy vyzvali vodiča na prihlásenie množstva a druhu prepravovaného tovaru. Vodič deklaroval iba dovoz 40 ks cigariet. Počas kontroly inšpekčným skenovacím zariadením bolo označené podozrivé miesto odkladacia skrinka pod návesom. Fyzickou colnou kontrolou boli nájdené 3 poškodené papierové vrecia obalené čiernym igelitom, ktoré vodič k colnému konaniu neprihlásil. Vo vreciach sa nachádzala neznáma biela látka v celkovom množstve 44,6 kg. 

Z podozrivej látky boli odobraté vzorky, ktoré boli podrobené analýze špeciálnou laserovou technikou pomocou spektrálneho analyzátora chemických látok RAMAN určeného na analýzu nekovových materiálov. Z výsledkov vyplynulo, že všetky vzorky mali rovnaké zloženie. Išlo o chemický prípravok na ochranu rastlín, herbicíd s účinnou látkou simazín. Analýzu vykonal aj inšpektor Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, s rovnakým výsledkom. Na základe vyjadrenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je poverenou národnou autoritou pre Rotterdamský dohovor v oblasti pesticídov – prípravkov na ochranu rastlín, simazín je herbicíd, ktorý je v EÚ neschválenou pesticídnou látkou a je predmetom obmedzení a zákazov podľa nariadenia (ES) č. 649/2012 o dovoze a vývoze nebezpečných chemikálií, ktorým je Rotterdamský dohovor v EÚ implementovaný. V SR nie je autorizovaný a  jeho dovoz a vývoz je zakázaný nielen v SR ale aj v ostatných štátoch Európskej únie. Prísnemu zákazu podlieha dovoz akýchkoľvek prípravkov na ochranu rastlín fyzickými osobami na územie SR. Neautorizované prípravky ohrozujú nielen životné prostredie a pestované plodiny, ale ohrozujú aj zdravie ľudí či už cestou rezíduí v ošetrených plodinách alebo expozíciou osôb prichádzajúcich do kontaktu s týmito prípravkami. 

Aj v tomto prípade išlo o neautorizovaný chemický prípravok na ochranu rastlín prepravovaný dopravným prostriedkom, ktorý nevyhovuje medzinárodným zmluvám o preprave nebezpečných vecí. Takýmto konaním sa vodič dopustil závažných porušení viacerých právnych predpisov. V zmysle platnej legislatívy, ak prípravok na ochranu rastlín nie je možné identifikovať, stáva sa odpadom a nesmie sa používať ani uvádzať na trh. Preto bol nezákonne dovážaný nebezpečný herbicíd zaistený a bola vyrozumená Národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia policajného zboru SR. Prípad bol podľa Trestného zákona kvalifikovaný ako prečin neoprávnené nakladanie s odpadmi, pričom nakladaním sa rozumie aj dovoz odpadu. V tzv. super rýchlom konaní súd uložil vodičovi trest vyhostenia z územia SR na dobu 20 mesiacov a trest prepadnutia veci. 

CÚ Michalovce zaznamenal nárast počtu pokusov o nezákonný dovoz prípravkov na ochranu rastlín na naše územie. Snahou finančnej správy je tomu zamedziť. Preto sa príslušníci CÚ Michalovce a Kriminálneho úradu finančnej správy pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných odborných podujatí zaoberajúcich sa touto problematikou. Prípady úspešného zaistenia nedovolených prípravkov na ochranu rastlín na našej východnej hranici budú v rámci spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prezentované aj na 11. zasadnutí expertnej skupiny OECD – ONIP zameranej na odhaľovanie ilegálneho obchodovania s prípravkami na ochranu rastlín, ktoré sa uskutoční koncom februára 2024 v Paríži.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(05. 02. 2024)

Archív noviniek