Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nitrianski colníci po kontrole oznámili aj zákaz predaja

NITRA– 10. 07. 2014: V júni vykonali nitrianski colníci 181 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice. V 74 prípadoch zistili porušenie zákona, za čo udelili pokuty na mieste vo výške 16 620 eur. Celkom za prvý polrok 2014 zrealizovali 897 takýchto kontrol.  

Cieľom kontrol bolo zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V prvom polroku tohto roka z 897 kontrolovaných prevádzok zistili porušenie zákona v 329 z nich, čo predstavuje viac ako 36%. Za uvedené porušenia  colníci uložili obchodníkom na mieste sankcie v celkovej výške 71 886 eur. V 21 prípadoch zistili opakované porušenie zákona, pri ktorom môže byť uložená pokuta od 660 eur až do 6 600 eur. V troch prípadoch počas kontrol zistili trojnásobné porušenie zákona. V dvoch prípadoch colníci predajné miesto označili „Oznámením o zákaze predaja“, a v jednom prípade zaslali návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:

  • nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,
  • nesprávne pomenovanie tovaru na pokladničnom doklade,
  • rozdiel hotovosti nachádzajúcej sa v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 208 kB]

(10. 07. 2014)

Archív noviniek