Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Nitrianski colníci zaistili viac ako 1 000 litrov liehu neznámeho pôvodu

NITRA – 18.04.2018: Nitrianski colníci od začiatku roka pri kontrolách zameraných na tovar podliehajúci spotrebnej dani z alkoholických nápojov zaistili viac ako 1 000 litrov nešpecifikovaného liehu, zaznamenali 25 prípadov predaja spotrebiteľského balenia liehu (SBL) bez platnej kontrolnej známky, 12 prípadov nelegálneho predaja vlastného alkoholu a 42 prípadov iných porušení zákona. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na takmer 11 000 eur.

Za prvé tri mesiace tohto roka vykonali nitrianski colníci na 175 miestach v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja kontrolu zameranú na tovar podliehajúci spotrebnej dani z alkoholických nápojov, najmä na označenie SBL kontrolnými známkami a ich pravosti, preukázanie pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia SBL, vedenie povinných evidencií a preukázanie nadobudnutia SBL k aktuálnemu stavu zásob. Miestom kontrol boli najmä kamenné prevádzky ponúkajúce pohostinské a reštauračné služby, hotely, predajne rýchleho občerstvenia, potraviny a záujmu colníkov neunikol ani predaj „domácej pálenky“ vyrobenej v pestovateľských páleniciach.

K porušeniu daňových predpisov došlo v 82 prípadoch, pričom v 25 z nich colníci našli na predajných pultoch alkohol označený starou kontrolnou známkou, s ktorou ho bolo možné predávať len do 31.12.2017. Zaistených tak bolo 100 kusov SBL, ktoré prepadnú v prospech štátu. Colníci zaznamenali tiež 12 prípadov predaja liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici, ktorý je určený výhradne pre vlastnú spotrebu pestovateľa, v 3 ďalších prípadoch kontrolované subjekty nevedeli preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia viac ako 1 000 litrov liehu, ktorý bol taktiež zaistený. Únik na spotrebnej dani z alkoholických nápojov bol predbežne vyčíslený na takmer 11 000 eur.

V ostatných prípadoch colníci zistili, že podnikatelia predávajú alkohol bez potrebných povolení, nemajú na prevádzkarni doklady k predávanému alkoholu, nevedú požadovanú evidenciu, nenahlásili svojich dodávateľov a odberateľov, prípadne nenahlásili zriadenie alebo zrušenie prevádzky. Všetky prípady boli postúpené na ďalšie správne konanie vo veci porušenia daňových predpisov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 204 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 04. 2018)

Archív noviniek