Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Nitrianski colníci odhalili ďalších „čiernych“ taxikárov

NITRA – 29. 03. 2016: Pri kontrolách dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP) v meste Šaľa, zistili nitrianski colníci, že dve osoby vykonávajú taxislužbu v rozpore so zákonom.  Za porušenie predpisov v oblasti prevádzkovania osobnej dopravy hrozí týmto osobám pokuta až do výšky 15 000 eur.

V uplynulých dňoch colníci zo Stanice colného úradu Nitra vykonali v meste Šaľa ďalšie kontroly zamerané na používanie elektronickej registračnej pokladnice v zmysle zákona o ERP. Vodič automobilu, ktorý ponúkal cestujúcim služby  prevádzkovateľa osobnej dopravy nevedel na výzvu colníkov predložiť koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, ani preukaz vodiča vozidla taxislužby, pričom držba týchto dokladov je jednou zo základných zákonných podmienok na poskytovanie takéhoto druhu služby. Uvedeným konaním došlo k dôvodnému podozreniu z  naplnenia skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa Zákona o cestnej doprave, za ktorý môže byť porušovateľovi udelená pokuta až do výšky 15 000 eur. Zároveň zo strany nitrianskych colníkov vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku, nakoľko kontrolovaná osoba zabezpečovaním prepravy osôb za úplatu vykonávala zárobkovú činnosť, avšak bez príslušných povolení (bez koncesie), za čo môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 331 eur.

Ďalšia kontrolovaná osoba síce colníkom koncesnú listinu predložila, avšak tí zistili, že vozidlo, ktorým vodič poskytoval taxislužbu, nie je v tejto listine uvedené a nemá pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby. Podľa zákona však vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Aj v tomto prípade hrozí porušovateľovi predpisov v oblasti prevádzkovania osobnej dopravy pokuta až do výšky 15 000 eur.

Za prvé tri mesiace tohto roka odhalili nitrianski colníci už tri prípady nelegálnej činnosti pri poskytovaní taxislužby. Všetky boli postúpené na riešenie na príslušný dopravný správny orgán.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(29. 03. 2016)

Archív tlačových správ