Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Nová daňová agenda funguje

Od 1. októbra 2012 je účinná daňová novela, ktorou sa doplnil aj Obchodný zákonník. Táto novela daňového poriadku ukladá vybraným daňovým subjektom povinnosť vyžiadať si súhlas správcu dane, ak chcú realizovať úkony v spojitosti so zápisom do obchodného registra. 

Podstatou vydania súhlasu správcu dane pre daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba je preukázanie skutočnosti, že z pohľadu daní nemá podnikateľ nedoplatky a ani daňové pohľadávky voči štátu. Dôležité je, aby neboli v úhrnnej sume vyššie ako 170 Eur, pretože ak by boli, súhlas nemôžeme vydať. 

Po podaní žiadosti podnikateľom má správca dane, ak sú splnené zákonné podmienky povinnosť vydať do troch dní písomný súhlas. Tento súhlas správcu dane bude slúžiť ako povinná príloha pri zmenách realizovaných v obchodnom registri. Vydanie písomného súhlasu správcu dane so zápisom v obchodnom registri nepodlieha správnemu poplatku.

Finančná správa v postavení správcu dane doteraz (od 1. októbra 2012) vystavila súhlas na zápis pre  viac ako 1444 subjektov.

Aké sú súčasné stavy a čísla v novej agende správcov daní v rámci Slovenska

Správca dane

Počet prijatých žiadostí

Počet vydaných súhlasov 

Počet prebiehajúcich konaní 

BA

463

424

74

TT

125

111

14

TN

160

147

12

NR

204

161

43

ZA

200

194

6

BB

152

169

7

PO

123

94

16

KE

157

144

13

VDS

0

0

0

Spolu

1584

1444

185

Kto teda žiada správcu dane o súhlas so zápisom v obchodnom registri

Písomným súhlasom správcu dane pri zápise do obchodného registra alebo pri návrhu na výmaz musia podľa daňovej novely disponovať z obchodných spoločností len spoločnosti s ručením obmedzeným. Táto povinnosť sa z obchodných spoločností netýka verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a akciovej spoločnosti. V princípe spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. 

Tak isto sa novela obchodného zákonníka týka podnikateľov, ktorí chcú ako spoločníci predať väčšinový obchodný podiel, ale aj tých, ktorí takýto obchodný podiel nadobúdajú. Obe takéto osoby žiadajú správcu dane o vydanie súhlasu so zápisom za účelom zmien v obchodnom registri.  Žiadosť je potrebné podať samostatne u toho správcu dane, ktorý je miestne príslušným správcom dane prevodcu obchodného podielu a samostatne u toho správcu dane, ktorý je miestne príslušným správcom dane nadobúdateľa obchodného podielu. 

Prečo máme aj prebiehajúce konania?

Pretože, niektoré daňové subjekty podávajú svoje žiadosti na nesprávne miesta. Zvyšujú tak prácnosť pri postupovaní žiadostí na miestne príslušný DÚ a CÚ. Pri takýchto nesprávnych postupoch odporúčame žiadateľom, ako sú zakladatelia spoločností alebo spoločníci alebo nadobúdatelia väčšinových obchodných podielov, aby podávali žiadosti o vydanie súhlasu práve na ten miestne príslušný daňový úrad, kde reálne patria – t.j. aby sa riadili daňovým poriadkom. Pri právnických osobách je to sídlo spoločnosti, a pri fyzických osobách je to miesto trvalého pobytu. 

Zahraničná osoba, v spojitosti s prevodom väčšinového obchodného podielu či už v postavení spoločníka alebo nadobúdateľa nepotrebuje podľa zákona dokladať súhlas od správcu dane, ale musí pri návrhu na zápis do obchodného registra doložiť písomné vyhlásenie spoločníka alebo nadobúdateľa o tom, že nemá takúto povinnosť podľa obchodného zákonníka.

Taktiež sú prípady, kedy sú podané neúplné a nejednoznačné žiadosti. V takých prípadoch správca dane vyzýva daňový subjekt, aby podľa § 13 ods. 8 daňového poriadku, podanie doplnil,  nakoľko chýba napríklad presná identifikácia subjektu, resp. v akej veci je žiadosť podaná, t.j. v žiadosti by malo byť vyšpecifikované, za akým účelom žiada žiadateľ vydať súhlas (napr. za účelom založenia spoločnosti alebo zápisu zmeny v osobe spoločníka pri prevode väčšinového obchodného podielu apod.)  

Zo žiadosti musí byť zrejmé  kto ju podáva, v akej veci a čo sa navrhuje. Žiadosť v tomto prípade, by mala obsahovať informáciu, že sa týka udelenia súhlasu v zmysle ustanovenia § 105b, §115 a §117 Obchodného zákonníka v súlade s § 54 daňového poriadku. K žiadosti nie je potrebné prikladať žiadne prílohy. 

Žiadosť môže daňový subjekt podať písomne alebo aj osobnou návštevou u správcu dane, t.j. ústne do zápisnice, pričom za písomné podanie sa považuje aj podanie urobené elektronickými prostriedkami. Ak však podanie nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom ani nie je podpísaná písomná dohoda o elektronickom doručovaní, je potrebné toto podanie doručiť do 5 dní aj v listinnej podobe.

Ako postupuje správca dane v prípade, ak daňový subjekt má nedoplatok vyšší ako 170,- €  

Správca dane vydá súhlas  len vtedy, ak daňový subjekt nemá úhrnný nedoplatok vyšší ako 170,- €, pričom danú skutočnosť skúma ku dňu vydania súhlasu, t.j. v lehote do 3 pracovných dní. V opačnom prípade bude správca dane reagovať na žiadosť o vydanie súhlasu listom, v ktorom uvedie, že súhlas nevydá z dôvodu nesplnenia podmienok pre jeho vydanie. Následne je v záujme daňového subjektu, aby bol daňový nedoplatok zaplatený čo najskôr. Po jeho zaplatení je potrebné podať novú žiadosť o udelenie súhlasu a správca dane bude opätovne na základe novej žiadosti posudzovať podmienky pre vydanie súhlasu v lehote do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti.   

(16. 10. 2012)

Archív tlačových správ