Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Novinky v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

BRATISLAVA – 30. 12. 2015: Od 1. januára 2016 nadobúdajú účinnosť zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Novinkou je, že základom dane pri všetkých tabakových výrobkoch, s výnimkou cigariet, bude množstvo tabakových výrobkov v kilogramoch. Sadzba dane sa ustanovuje vo výške 71,11 eur/ kg. 

Daň z tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. Na sprievodnom alebo inom obchodnom dokumente musí byť uvedený údaj o hmotnosti v kilogramoch alebo gramoch prijímaných, skladovaných, odosielaných alebo ponúkaných na predaj cigár a cigariek. Neplatí to, ak je údaj o hmotnosti cigár a cigariek uvedený na spotrebiteľskom balení. 

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek bude od 1. januára 2016 uvedený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“. Súčasne však spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek označené do 31. decembra 2015 podľa predpisov dovtedy účinných kontrolnou známkou so znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 29. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie považované za neoznačené. Ak ich oprávnená osoba do 31. decembra 2016 nepredá, je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie. 

V zmysle oznámenia Ministerstva financií SR zverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015 pod č. MF/25352/2015-732 daňový subjekt, ktorý uvedie do daňového voľného obehu v období od 1. januára 2016 do 29. februára 2016 spotrebiteľské balenie cigár a cigariek označené kontrolnou známkou so znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, teda ktoré bolo do 31. decembra 2015 označené podľa predpisov dovtedy účinných, si uplatní sadzbu dane vo výške 77,37 eura/1 000 kusov. 

Finančná správa tiež upozorňuje obchodnú verejnosť, že k ďalším zmenám v právnych predpisoch dôjde 1. marca 2016. Spotrebiteľské balenie tabaku na konečnú spotrebu môžu obsahovať najmenej 30 g tabaku, pričom hmotnosť väčšieho spotrebiteľského balenia tabaku je vždy násobok desiatich gramov. Len do 31. marca 2016 bude možné predávať spotrebiteľské balenia cigariet s obsahom 19 ks. Spotrebiteľské balenie tabaku s obsahom 20 g sa bude predávať na území Slovenskej republiky do 20. mája 2017.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(30. 12. 2015)

Archív tlačových správ