Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Nový Colný kódex Únie

BRATISLAVA – 31. 10. 2013: V týchto dňoch vstupuje do platnosti nový Colný kódex európskeho spoločenstva. Dokument je základným predpisom v oblasti colného práva a riadia sa ním colné úrady vo všetkých členských štátoch.

Dňa 10.10.2013 bol nariadením EP a RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 ustanovený nový Colný kódex Únie.

Platnosť a účinnosť nového Colného kódexu Únie

a) dňom 30. októbra 2013 vstúpi do platnosti (dvadsiatym dňom po jeho uverejnení podľa článku 287),
b) dňom 30. októbra 2013 nadobudne čiastočnú účinnosť v rozsahu ustanovení uvedených v článku 288 odsek 1, ktoré upravujú splnomocnenia na vydanie delegovaných a vykonávacích aktov a ďalej zrušenie a zmenu doteraz platných právnych predpisov,
c) dňom 1. mája 2016 nadobudne úplnú účinnosť v rozsahu ustanovení, ktoré nie sú uvedené v článku 288 odsek 1,
d) dňom 30. októbra 2013 zruší Modernizovaný colný kódex (podľa článku 286 ods. 1),
e) dňom 1. mája 2016 zruší Colný kódex Spoločenstva a niektoré súvisiace právne predpisy (podľa článku 286 ods. 2).

V súčasnosti uplatňovaný Colný kódex Spoločenstva ustanovený nariadením RADY (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 zostáva platný a účinný a dátumom úplnej účinnosti Colného kódexu Únie, teda dňom 1. mája 2016 bude zrušený.

Nariadenie EP a RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie je uverejnený na stránke Európskej únie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:SK:PDF [.pdf; 1,83 MB]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 210 kB]

(31. 10. 2013)

Archív tlačových správ