Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Lepší servis pre vybrané hospodárske subjekty

BRATISLAVA, 29.06.2019: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (ďalej ako „DÚ VDS“) prechádza transformáciou. Okrem rozšírenia počtu klientov či zmeny názvu úradu je najvýraznejšou zmenou poskytovanie ešte lepšieho a komplexnejšieho servisu pre klientov, a to vďaka prepojeniu riešenia colnej a daňovej agendy. DÚ VDS sa od 1. júla mení na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej ako „ÚVHS“). ÚVHS sa zriaďuje k 1.7.2019 zákonom č. 35/2019 Z. z. [nové okno] o finančnej správe.

Od 1. júla sa jeden z úradov finančnej správy, DÚ VDS, transformuje na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Pre svojich klientov bude zabezpečovať komplexný servis v daňovej aj colnej agende. Finančná správa aj takto opäť posilní proklientsky a transparentný prístup, ktorý bude založený na vzájomnej spolupráci.

Klienti úradu budú mať k dispozícii manažéra vzťahu s klientom (známeho ako „Key account manažér“). Jeho úlohou bude zabezpečovať aktívnu spoluprácu medzi ÚVHS a klientom v daňovej aj colnej agende. Pre vybrané hospodárske subjekty sa tak vzťahový manažér stane dôležitým kontaktom na finančnej správe, ktorý bude zabezpečovať pre klienta komplexný servis.

Nový úrad získa aj nových klientov. Kým doteraz to boli poisťovne a zaisťovne, banky a pobočky zahraničných bánk a subjekty, ktoré dosiahli ročný obrat 40 mil. eur a viac dva roky po sebe, od 1.júla sa portfólio klientov úradu rozšíri aj o schválené hospodárske subjekty a žiadateľov o udelenie statusu schválené hospodárske subjekty, obchodníkov s cennými papiermi, DSS a DDS a platobné inštitúcie. To predstavuje nárast o 30%. Spolu tak bude spravovať ÚVHS od 1.7.2019 celkovo viac ako 1 000 subjektov.

Zámer vytvoriť organizačnú zložku pre vybrané hospodárske subjekty je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 [nové okno], ktoré predpokladá transformáciu DÚ VDS na ÚVHS. Jeho úlohou je zabezpečiť osobitný prístup pre vybrané hospodárske subjekty spočívajúci najmä v efektívnej komunikácii s finančnou správou v oblasti daňovej a colnej agendy, metodickej podpore, pri riešení sporných otázok a zabezpečení vyššej právnej istoty. Zámer je podporený zabezpečením iniciatívy Európskej únie v rámci strategického cieľa colnej únie, ktorou je Slovensko viazané.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 06. 2019)

Archív noviniek