Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nitrianski colníci vymohli viac ako 1 milión eur

NITRA – 13.08.2015: Za posledné tri roky vymohli nitrianski colníci colné a daňové nedoplatky vo výške viac ako 1 milión eur. Minulý rok colníci vymohli viac ako 180 tisíc eur, najvyššia vymožená suma bola v roku 2013, a to viac ako 800 tisíc eur.  

Vymáhanie colných a daňových nedoplatkov je súčasťou napĺňania príjmov štátneho rozpočtu. Za posledné tri roky vymohli nitrianski colníci colné a daňové nedoplatky vo výške viac ako 1 milión eur. V roku 2014 nitrianski colníci vymohli viac ako 180 tisíc eur, najvyššia vymožená suma bola v roku 2013, a to viac ako 800 tisíc eur. 

Ak si hospodársky subjekt nesplní povinnosti riadne a včas uhradiť vymeranú sumu cla a daní, stáva sa dlžníkom. V takomto prípade sa dlžník môže stať predmetom colnej alebo daňovej exekúcie. Vymáhanie nedoplatkov sa zabezpečuje najmä formou:

 • pravidelného zasielania predexekučných výziev dlžníkom a ich ručiteľom,
 • exekúciami prikázaním pohľadávky z účtu dlžníka vedeného v banke,
 • zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov,
 • odobratím peňazí v hotovosti alebo odobratím iných vecí dlžníka,
 • zabezpečením daňového nedoplatku zriadením záložného práva na nehnuteľnosti dlžníka. 

Celkom colný úrad vydal v uvedenom období:

 • 707 rozhodnutí o začatí exekučného konania,
 • 652 exekučných výziev,
 • 262 exekučných príkazov na účty vedené v bankách,
 • 179 exekučných príkazov na zrážky zo mzdy alebo iných príjmov,
 • 967 urgencií, upomienok a výziev na zaplatenie dlhu,
 • 78 rozhodnutí o záložnom práve. 

Colnému úradu Nitra sa za posledné tri roky podarilo úspešným vymáhaním colných a daňových nedoplatkov a inými zákonnými prostriedkami znížiť celkovú výšku nedoplatkov o viac ako 4 milióny eur, čo predstavuje viac ako 70 % z celkovej sumy nedoplatkov.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 211 kB; nové okno]

(13. 08. 2015)

Archív tlačových správ